Sai Baba Mantra साईं बाबा मंत्र

Sai Baba Gayatri Mantra

“ॐ शिरडी वासाय विधमहे सच्चिदानन्दाय धीमही तन्नो साईं प्रचोदयात ॥”

“Aum Shirdi Vasaaya Vidmahe| Sachchidhaanandaaya Dhimahee| Thanno Sai Prachodayath|| ”

Sai Baba Shanti Mantra

“Loka Samasta Sukino Bhavantu |Aum ShantiH ShantiH Shanti||”

Sai Baba Jai Jai Kaar Mantra

“Ananta Koti Brahmand Nayak Rajadhiraj Yogiraj Parabrahma Sadchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jay||”

Shirdi Saibaba 108 Ashtothram

Om shree saaye naadhaaya nama
Om shree laxmi naaraayanaaya nama
Om shree krishna raama shiva maaruthyaadhi rupaaya nama
Om shesha shaayene nama
Om godhavari thadashiradi vaasine namah
Om baktha shrudhaalayaaya namah
Om sarva shruthvaasine namah
Om boodhaa vaasaaya namah
Om boodha bavisyath paava varji dhaaya namah
Om kaalaa dheedhaaya namah
Om kaalaaya namah
Om kaala kaalaaya namah
Om kaala dhar badha manaaya namah
Om mruth yunjayaaya namah
Om amarthyaaya namah
Om marthyaa bayapradhaaya nama
Om jeevaa dhaaraaya namah
Om sarvaa dhaaraaya namah
Om bakthaavana samarthaaya namah
Om bakthaavana pradhik gnaaya namah
Om anna vasthra dhaaaya nama
Om aarokya sheshama dhaaya namah
Om dhana maangalya pradhaaya namah
Om ruthi sithi dhaaya namah
Om puthra mithra kalathra bandhu dhaaya namah
Om yooga shesha mava haaya namah
Om aabath baandha vaaya namah
Om maarga bandhavee namah
Om bukthi mukthi svargaa bavarga dhaaya namah
Om priyaaya nama
Om preethi vardha naaya namah
Om andhar yaamine namah
Om sachi dhaathmane namah
Om aanan dhaaya namah
Om aanandha dhaaya namah
Om paramesh varaaya namah
Om para brahmanee namah
Om para maathmanee namah
Om gnana svarubinee namah
Om jagadhaa pithre namah
Om bakthaanaam maathru thaathru pidhaa mahaaya namah
Om baktha baya pradhaaya namah
Om baktha paraa dheenaaya namah
Om bakthaa nukraha kaadha raaya namah
Om saranaa kadha vathsalaaya namah
Om bakthi sakthi pradhaaya namah
Om gnana vairaakya dhaaya namah
Om prema pradhaaya namah
Om samsaya srudhaya thelar balya paabakarma vaasanaa shaya karaaya namah
Om hrudhaya krandhi bedha kaaya namah
Om karmath vamsine namah
Om sutha sath vasthi dhaaya namah
Om gunaa dheedha gunaath manee namah
Om anandha kalyaana gunaaya namah
Om amidha paraakra maaya namah
Om jayinee namah
Om dhoo dharshaa shesap yaaya namah
Om abaraaji dhaaya namah
Om thriloo kesu askandhitha kadhaye namah
Om asakyarahi dhaaya namah
Om sarva sakthi murthaye namah
Om suruba sundha raaya namah
Om sulosanaaya namah
Om bahurooba vishva murthaye namah
Om arubaavyak dhaaya namah
Om asindhaaya namah
Om soosha maaya namah
Om svaandhar yaaminee namah
Om manovaaga dhidhaaya namah
Om prema murthaye namah
Om soola badhurla baaya namah
Om asahaaya sahaayaaya namah
Om anaadha naadha dheena bandhave namah
Om sarva baarap rudhe namah
Om agarmaanega karma soogarmine namah
Om punya sravana keethanaaya namah
Om theerthaaya namah
Om vaasu dhevaaya namah
Om sadhaam gadhaye namah
Om sath paraaya naaya namah
Om loga naadhaaya namah
Om bavanaa nagaaya namah
Om amrudhaam savee namah
Om baaskara prabaaya namah
Om brumha sarya thapas saryaadhe suvradhaaya namah
Om sathya dharma paraaya naaya namah
Om sithes svaraaya namah
Om sitha sangal paaya namah
Om yoogesh svaraaya namah
Om bagavadhe namah
Om baktha vathsalaaya namah
Om sath purushaaya namah
Om purushotha maaya namah
Om sathya thathva podhagaaya namah
Om kaamaadhi sarva akgnana thvam sine namah
Om abedha nandhaanu bavapra dhaaya namah
Om shama sarvamadha samma dhaaya namah
Om dhashinaa murthaye namah
Om vengadesra manaaya namah
Om athpudhaa nandha saryaaya namah
Om prapannaar thee haraaya namah
Om samsaara sarva dhukka sayaka raaya namah
Om sarvavith sarva dhOmu kaaya namah
Om sarvaandhar bahisthe dhaaya namah
Om sarva mangala garaaya namah
Om sarvaa peesta pradhaaya namah
Om samarasa sanmaarga sthaapa naaya namah
Om Sree Shamarrtha Sadguru Sai Naathaya Namah

Sai Baba Beej Mantra

 • Athisuputra sainatha
 • Aashritha rakshaka sainatha
 • Induhivaraksha sainatha
 • Eeshithavya sainatha
 • Uddatha hrudaya sainatha
 • Urjithanama sainatha
 • Runavimochaka sainatha
 • Rukara odeaya sainatha
 • Edaru vinashaka sainatha
 • Ekadharma bhoditha sainatha
 • Aikyamatha priya sainatha
 • Ommatha bhodhitha sainatha
 • Omkara roopa sainatha
 • Owdhumbharavasi sainatha
 • Ambhareesha sri sainatha
 • Amshathru vinashaka sainatha
 • Karunamoorthy sainatha
 • Khandobhanija sainatha
 • Ghanitha pravina sainatha
 • Ghanashyama sundara sainatha
 • Jnanashamyashiva sainatha
 • Chathurmukha bhrama sainatha
 • Chandassu spoorthy sainatha
 • Jagatraya odaya sainatha
 • Jagamagaprakasha sainatha
 • Jnanagamya sri sainatha
 • Tankakadani sainatha
 • Tankashayi sainatha
 • Dambhavirodhi sainatha
 • Dakkanadhapriya sainatha
 • Nathaparipalana sainatha
 • Thathvajnani sainatha
 • Dhaladhalipanani sainatha
 • Dhakshinamoorthy sainatha
 • Dharmarakshaka sainatha
 • Nakshatranama sainatha
 • Paranjyothi sri sainatha
 • Phakiraroopi sainatha
 • Balarama sahodhara sainatha
 • Bhakthi pradhayaka sainatha
 • Mashidhuvasi sainatha
 • Yagna purusha sainatha
 • Raghu vamshaja sainatha
 • Lakshanagraja sainatha
 • Vanavihari sainatha