Vishnu Sahasranamam

How to please Lord Vishnu?

By singing Vishnu Sahasranamam on a regular basis, is the best way to please Lord Vishnu. After the worship of Lord Vishnu then you can start reading Vishnu Sahasranamam with the help of our Vishnu Sahasranamam Lyrics in Hindi or download Vishnu Sahasranamam PDF in Hindi.

Vishnu Sahasranamam Lyrics

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé
Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim
Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé
Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha
Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé
Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth
Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé
Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 5
Shree Vaisham Pãyana Uvacha
Shruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha
Yudhishtira Uvacha
Kimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parãyanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã Shubam
Go Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth
Shree Bheeshmã Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam
Sthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha
Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha 10
Anãdhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram
Lokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth
Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm Keerthivardhanam
Lokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam
Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha
Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parãyanam
Pavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha Mangalam
Daivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15
Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi Yugãgamé
Yasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé
Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya Bhoopathé
Vishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham
Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni Mahãthmanaha
Rushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé
Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso Mahãmunihi
Chchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha
Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki Nandhanaha
Thrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20
Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum Mahéswaram
Anaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-Thamam
Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma Sthothra Mahãmanthrasya
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi
ahtup Ch-Chandaha Sri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano Dévathã Amruthãm Shoothbavo Bãnurithi Beejam Dévakee Nandhan Srashtéthi Sakthihi Uthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo Manthraha Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam Shãrngadhanva Gadhãdhara Ithyasthram Radhãngapãni Rakshobhya Ithi Néthram Thrisãma Sãmaka Sãméthi Kavacham Aanandam Parbrahméthi Yonihi Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha Sri Viswaroopa Ithi Dhyãnam Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé Viniyogaha Dhyãnam Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikãnãm Malãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Néthré Karnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham Surésam Vishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam Lakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna Gamyam Vandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5 Chayayam Parijathasya Héma Simhasano Parihi Aasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha Malankrutham Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye Om Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Évacha Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna Purusheshwaraha Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5 Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha Prabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam Param Eashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha Anuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10 Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha Vasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-Samaha Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha Vedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith Kavihi Lokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15 Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu Atheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho Mahabalaha Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi Anir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi Aniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi 20 Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha Hiranya Nabhas Suthapã Padmanabha Prajapthihi Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-Stiraha Ajo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã Surarihã Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha Nimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi Rutharathee Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã Sameeranaha Sahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-Sahasrapath Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25 Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha Varthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth Sagaraha Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã Pratãpanaha Ruddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi 30 Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parãkramaha Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano Nalaha Kamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho Vrushaha Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha Achyutha Prathitha Pranaha Prãnatho Vasuvanujaha Apãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35 Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vãhanaha Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janéswaraha Anukoola Shathãvartha Padmi Padma Nibhekshanaha Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho Garudadvajaha Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn Samithanjayaha Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara Sahaha Maheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha 40 Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba Parmeshvaraha Karanam Kãranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha Ramo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha Veera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha Vaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava Prathuhu Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45 Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama Vyayam Artho Nartho Mahakosho Mahãbhogo Mahadhanaha Anirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo Mahãmakaha Nakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram Sathãngkadhihi Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth Manoharo Jithakrodho Virabãhur Vithãranaha Swãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik Karmakruth Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50 Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam Avignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha Lakshanaha Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha Aadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu Uththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya Purãthanaha Sharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro Purdakshinaha Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama Vinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham Pathihi Jeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55 Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu Mãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-Ngadhi Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanãha Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60 Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-Rayonijaha Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam Shubaangah Shaantidha Srashtã kudhah Kuvaleshayaha Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha Sreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65 Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha Vichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha Archishmã-Narchita kbho Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha
Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi
Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70
Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha
Mahakramo Mahakarmã Mahãtejã Mahoragaha
Maha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha Havihi
Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayithã Punya Punya Keerti Ranamayaha
Manojavas Theerthagaro Vasurédhã Vasupradhaha
Vasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-Havihi
Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75
Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhãparãjitaha
Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha
Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha
Suvarnavarno Hemaango Varãngash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas Chalaha
Amãni Mãndho Manyo Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha 80
Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-Grajaha
Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapãt
Samãvarto Nivruttãtma Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso Durãrihã
Shubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mahãkarmã Krutakarmã Krutãgamaha
Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85
Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha
Mahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho Mahãnidhihi
k**udha Kundhara Kundha Parjanya Pãvano Nilaha
Amrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha
Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutãpanaha
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha
Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanãshanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahãn
Adhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 90
Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kãmadhaha
Ashrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu Vãhanaha
Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã Damaha
Aparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo Yamaha
Satvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma Pãrayanaha
Abhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha
Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya Savithã Ravi-Lochanaha
Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95
Sanãt Sanãt-Anamah Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha
Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha
Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha
Uttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha
Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayãpahaha
Chathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 100
Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirãngadhaha
Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parãkramaha
Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-Garaha
Urdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava Pranaha
Pramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna Jivanaha
Tatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu Jarãthigaha
Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita Prapitãmahaha
Yogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna Vãhanaha
Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sãdhanaha
Yagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha Evacha
Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna Sãmagãyanaha
Devaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa Nãshanaha
Sanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanãyudhaha
Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi
Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108
(Repeat Three Times)
Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahãtmanaha
Nãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena Prakeertitham
Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi Parikeertayéth
Nãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha
Vedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat
Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmãpnuyath
Kãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt Prajãm
Bhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-Sthagahamãnasaha
Sahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh 5
Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-Mevacha
Achalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam
Nabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa Gunãnvitaha
Rogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha Bhandhãnaãth
Bhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha
Durgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha Purushotamam
Stuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha
Vãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva Parayanaha
Sarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam 10
Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo Pajãyathe
Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi
Nakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã Pathihi
Bhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam Purushottame
Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
Vãsudevasya Veeryena Vidrutãni Mahãtmanaha
Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 15
Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi
Vãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha
Sarvãkamãna Mãchãra Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha
Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha
Jangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam
Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi Karmacha
Vedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam Janãrdhanath
Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20
Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena Keertidam
Padéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha
Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vãpuyayam
Bhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti Parãbhavam
Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti
Arjuna Uvacha
Padma Patra Vishãlãksha Padmanãbha Surottama
Bhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava Janãrdhana
Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi Pãndava
Sohamékena Slokena Stuta Evana Sumshayaha
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi
Vyãsa Uvãcha
Vãsanaadh Vãsudevasya Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe
Sri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25
Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna Visnor Nãma Sahasrakam
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho
Ishwara Uvacha
Shreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme Manoramé
Sahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)
Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi
Brahmo Uvacha
Namo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru Bãhave
Sahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine Namaha
Sahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama Ithi
Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama
Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu Pãsathe
Tesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham 30
Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha Dhushkrutãm
Dharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge Yuge
Artã Vishannã shilãscha Bheethã Koreshu Cha Vyathishu Vartamãnãhã
Samkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu
Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté Swabhãvath
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.

Vishnu Sahasranamam In Hindi

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:
ॐ विश्वं विष्णु: वषट्कारो भूत-भव्य-भवत-प्रभुः ।
भूत-कृत भूत-भृत भावो भूतात्मा भूतभावनः ।। 1 ।।
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः।
अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च ।। 2 ।।
योगो योग-विदां नेता प्रधान-पुरुषेश्वरः ।
नारसिंह-वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ।। 3 ।।
सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु: भूतादि: निधि: अव्ययः ।
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु: ईश्वरः ।। 4 ।।
स्वयंभूः शम्भु: आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।अनादि-निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ।। 5 ।।
अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो-अमरप्रभुः ।
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ।। 6 ।।
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः ।
प्रभूतः त्रिककुब-धाम पवित्रं मंगलं परं ।। 7।।
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ।
हिरण्य-गर्भो भू-गर्भो माधवो मधुसूदनः ।। 8 ।।
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ।
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति: आत्मवान ।। 9 ।।
सुरेशः शरणं शर्म विश्व-रेताः प्रजा-भवः ।अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ।। 10 ।।
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादि: अच्युतः ।
वृषाकपि: अमेयात्मा सर्व-योग-विनिःसृतः ।। 11 ।।
वसु:वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः ।
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ।। 12 ।।
रुद्रो बहु-शिरा बभ्रु: विश्वयोनिः शुचि-श्रवाः ।
अमृतः शाश्वतः स्थाणु: वरारोहो महातपाः ।। 13 ।।
सर्वगः सर्वविद्-भानु:विष्वक-सेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविद-अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः ।। 14 ।।
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृता-कृतः ।चतुरात्मा चतुर्व्यूह:-चतुर्दंष्ट्र:-चतुर्भुजः ।। 15 ।।
भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु: जगदादिजः ।
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ।। 16 ।।
उपेंद्रो वामनः प्रांशु: अमोघः शुचि: ऊर्जितः ।
अतींद्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ।। 17 ।।
वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः।
अति-इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ।। 18 ।।
महाबुद्धि: महा-वीर्यो महा-शक्ति: महा-द्युतिः।
अनिर्देश्य-वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि-धृक ।। 19 ।।
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः ।अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदां-पतिः ।। 20 ।।
मरीचि:दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः ।
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ।। 21 ।।
अमृत्युः सर्व-दृक् सिंहः सन-धाता संधिमान स्थिरः ।
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।। 22 ।।
गुरुःगुरुतमो धामः सत्यः सत्य-पराक्रमः ।
निमिषो-अ-निमिषः स्रग्वी वाचस्पति: उदार-धीः ।। 23 ।।
अग्रणी: ग्रामणीः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः ।
सहस्र-मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात ।। 24 ।।
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सं-प्रमर्दनः ।अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः ।। 25 ।।
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक्-विश्वभुक्-विभुः ।
सत्कर्ता सकृतः साधु: जह्नु:-नारायणो नरः ।। 26 ।।
असंख्येयो-अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्ट-कृत्-शुचिः ।
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ।। 27।।
वृषाही वृषभो विष्णु: वृषपर्वा वृषोदरः ।
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति-सागरः ।। 28 ।।
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः ।
नैक-रूपो बृहद-रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ।। 29 ।।
ओज: तेजो-द्युतिधरः प्रकाश-आत्मा प्रतापनः ।ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र:चंद्रांशु: भास्कर-द्युतिः ।। 30 ।।
अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिंदुः सुरेश्वरः ।
औषधं जगतः सेतुः सत्य-धर्म-पराक्रमः ।। 31 ।।
भूत-भव्य-भवत्-नाथः पवनः पावनो-अनलः ।
कामहा कामकृत-कांतः कामः कामप्रदः प्रभुः ।। 32 ।।
युगादि-कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः ।
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित्-अनंतजित ।। 33 ।।
इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः ।
क्रोधहा क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु: महीधरः ।। 34 ।।
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।
अपाम निधिरधिष्टानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ।। 35 ।।
स्कन्दः स्कन्द-धरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ।
वासुदेवो बृहद भानु: आदिदेवः पुरंदरः ।। 36 ।।
अशोक: तारण: तारः शूरः शौरि: जनेश्वर: ।
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ।। 37 ।।
पद्मनाभो-अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत ।महर्धि-ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः ।। 38 ।।
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ।
सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः ।। 39 ।।
विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु: दामोदरः सहः ।
महीधरो महाभागो वेगवान-अमिताशनः ।। 40 ।।
उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः ।
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।। 41 ।।
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो-ध्रुवः ।
परर्रद्वि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ।। 42 ।।
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो-अनयः ।
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ: धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। 43 ।।
वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ।। 44।।
ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ।
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व-दक्षिणः ।। 45 ।।
विस्तारः स्थावर: स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम ।
अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ।। 46 ।।
अनिर्विण्णः स्थविष्ठो-अभूर्धर्म-यूपो महा-मखः ।
नक्षत्रनेमि: नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ।। 47 ।।
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः ।
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं ।। 48 ।।
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत ।
मनोहरो जित-क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ।। 49 ।।
स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत ।
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ।। 50 ।।
धर्मगुब धर्मकृद धर्मी सदसत्क्षरं-अक्षरं ।
अविज्ञाता सहस्त्रांशु: विधाता कृतलक्षणः ।। 51 ।।
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः ।
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद गुरुः ।। 52 ।।
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।
शरीर भूतभृद्भोक्ता कपींद्रो भूरिदक्षिणः ।। 53 ।।
सोमपो-अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुसत्तमः ।
विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः ।। 54 ।।
जीवो विनयिता-साक्षी मुकुंदो-अमितविक्रमः ।
अम्भोनिधिरनंतात्मा महोदधिशयो-अंतकः ।। 55 ।।
अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ।
आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।। 56 ।।
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ।
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंगः कृतांतकृत ।। 57 ।।
महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी ।
गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र-गदाधरः ।। 58 ।।
वेधाः स्वांगोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो-अच्युतः ।
वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ।। 59 ।।
भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः ।
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु:-गतिसत्तमः ।। 60 ।।
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ।
दिवि:स्पृक् सर्वदृक व्यासो वाचस्पति:अयोनिजः ।। 61 ।।
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक ।
संन्यासकृत्-छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम ।। 62 ।।
शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ।। 63 ।।
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत्-शिवः ।
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ।। 64 ।।
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान्-लोकत्रयाश्रयः ।। 65 ।।
स्वक्षः स्वंगः शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर: ।
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ।। 66 ।।
उदीर्णः सर्वत:चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः ।
भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ।। 67 ।।
अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः ।
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ।। 68 ।।
कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः ।
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ।। 69 ।।
कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः ।
अनिर्देश्यवपुर्विष्णु: वीरोअनंतो धनंजयः ।। 70 ।।
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।
ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ।। 71 ।।
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः ।
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ।। 72 ।।
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ।
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ।। 73 ।।
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः ।
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।। 74 ।।
सद्गतिः सकृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ।। 75 ।।
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो-अनलः ।
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो-अथापराजितः ।। 76 ।।
विश्वमूर्तिमहार्मूर्ति:दीप्तमूर्ति: अमूर्तिमान ।
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ।। 77 ।।
एको नैकः सवः कः किं यत-तत-पद्मनुत्तमम ।
लोकबंधु: लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ।। 78 ।।
सुवर्णोवर्णो हेमांगो वरांग: चंदनांगदी ।
वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरऽचलश्चलः ।। 79 ।।
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक ।
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ।। 80 ।।
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृंगो गदाग्रजः ।। 81 ।।
चतुर्मूर्ति: चतुर्बाहु:श्चतुर्व्यूह:चतुर्गतिः ।
चतुरात्मा चतुर्भाव:चतुर्वेदविदेकपात ।। 82 ।।
समावर्तो-अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ।
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ।। 83 ।।
शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः ।
इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ।। 84 ।।
उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः ।
अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविज-जयी ।। 85 ।।
सुवर्णबिंदुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः ।
महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधः ।। 86 ।।
कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो-अनिलः ।
अमृतांशो-अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ।। 87 ।।
सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।
न्यग्रोधो औदुंबरो-अश्वत्थ:चाणूरांध्रनिषूदनः ।। 88 ।।
सहस्रार्चिः सप्तजिव्हः सप्तैधाः सप्तवाहनः ।
अमूर्तिरनघो-अचिंत्यो भयकृत्-भयनाशनः ।। 89 ।।
अणु:बृहत कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् ।
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ।। 90 ।।
भारभृत्-कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः ।
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।। 91 ।।
धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः ।
अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः ।। 92 ।।
सत्त्ववान सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः ।
अभिप्रायः प्रियार्हो-अर्हः प्रियकृत-प्रीतिवर्धनः ।। 93 ।।
विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग विभुः ।
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ।। 94 ।।
अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ।
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकधिष्ठानमद्भुतः ।। 95।।
सनात्-सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ।
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक स्वस्तिदक्षिणः ।। 96 ।।
अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः ।
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ।। 97 ।।
अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः ।
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।। 98 ।।
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः ।
वीरहा रक्षणः संतो जीवनः पर्यवस्थितः ।। 99 ।।
अनंतरूपो-अनंतश्री: जितमन्यु: भयापहः ।
चतुरश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ।। 100 ।।
अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिरांगदः ।
जननो जनजन्मादि: भीमो भीमपराक्रमः ।। 101 ।।
आधारनिलयो-धाता पुष्पहासः प्रजागरः ।
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ।। 102 ।।
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः ।
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः ।। 103 ।।
भूर्भवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ।। 104 ।।
यज्ञभृत्-यज्ञकृत्-यज्ञी यज्ञभुक्-यज्ञसाधनः ।
यज्ञान्तकृत-यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।। 105 ।।
आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः ।
देवकीनंदनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ।। 106 ।।
शंखभृन्नंदकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।
रथांगपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ।। 107 ।।
सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।
वनमालि गदी शार्ङ्गी शंखी चक्री च नंदकी ।

Vishnu Sahasranamam by MS Sbbulakshmi

Vishnu Sahasranamam in Hindi pdf Free Download

Download Vishnu Sahasranamam PDF for great benefits, prosperity, and success in your life.

How to chant Vishnu Sahasranamam?

Early in the morning after taking bath, sit in front of Lord Vishnu idol or picture and start chanting Vishnu Sahasranamam. If you want best result in your life then first you should understand the meaning of Vishnu Sahasranamam in Hindi.

What are the benefits of Vishnu Sahasranamam?

Benefit of Vishnu Sahasranama
You can develop your concentration and memory power to a great extent. The vibration which is created by the chanting of Vishnu Sahasranamam is directly working on the chakras of your body. You will have more energy levels in your body post your read Vishnu Sahasranamam Lyrics in Hindi or listen to Vishnu Sahasranamam Mp3 in Hindi.

Benefits of listening to Vishnu Sahasranamam MP3 ?

According to Vedas chanting and listening of Vishnu Sahasranamam mp3is a self awakening of one mind and soul. It is also considered as one of the most powerful ways of Meditation.

Vishnu Sahasranamam in Telugu

108 Name of Lord Vishnu with Meaning in
Vishnu Sahasranamam

ॐ विष्णवे नमः।
Om Vishnave Namah।
ॐ लक्ष्मीपतये नमः।
Om Lakshmipataye Namah।
ॐ कृष्णाय नमः।
Om Krishnaya Namah।
ॐ वैकुण्ठाय नमः।
Om Vaikunthaya Namah।
ॐ गरुडध्वजाय नमः।
Om Garudadhwajaya Namah।
ॐ परब्रह्मणे नमः।
Om Parabrahmane Namah।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
Om Jagannathaya Namah।
ॐ वासुदेवाय नमः।
Om Vasudevaya Namah।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
Om Trivikramaya Namah।
ॐ दैत्यान्तकाय नमः।
Om Daityantakaya Namah।
ॐ मधुरिपवे नमः।
Om Madhuripave Namah।
ॐ तार्क्ष्यवाहनाय नमः।
Om Tarkshyavahanaya Namah।
ॐ सनातनाय नमः।
Om Sanatanaya Namah।
ॐ नारायणाय नमः।
Om Narayanaya Namah।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
Om Padmanabhaya Namah।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
Om Hrishikeshaya Namah।
ॐ सुधाप्रदाय नमः।
Om Sudhapradaya Namah।
ॐ माधवाय नमः।
Om Madhavaya Namah।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
Om Pundarikakshaya Namah।
ॐ स्थितिकर्त्रे नमः।
Om Sthitikarta Namah।
ॐ परात्पराय नमः।
Om Paratparaya Namah।
ॐ वनमालिने नमः।
Om Vanamaline Namah।
ॐ यज्ञरूपाय नमः।
Om Yajnarupaya Namah।
ॐ चक्रपाणये नमः।
Om Chakrapanaye Namah।
ॐ गदाधराय नमः।
Om Gadadharaya Namah।
ॐ उपेन्द्राय नमः।
Om Upendraya Namah।
ॐ केशवाय नमः।
Om Keshavaya Namah।
ॐ हंसाय नमः।
Om Hamsaya Namah।
ॐ समुद्रमथनाय नमः।
Om Samudramathanaya Namah।
ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
ॐ गोविन्दाय नमः।
Om Govindaya Namah।
ॐ ब्रह्मजनकाय नमः।
Om Brahmajanakaya Namah।
ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः।
Om Kaitabhasuramardanaya Namah।
ॐ श्रीधराय नमः।
Om Shridharaya Namah।
ॐ कामजनकाय नमः।
Om Kamajanakaya Namah।
ॐ शेषशायिने नमः।
Om Sheshashayine Namah।
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Chaturbhujaya Namah।
ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः।
Om Panchajanyadharaya Namah।
ॐ श्रीमते नमः।
Om Shrimate Namah।
ॐ शार्ङ्गपाणये नमः।
Om Sharngapanaye Namah।
ॐ जनार्दनाय नमः।
Om Janardanaya Namah।
ॐ पीताम्बरधराय नमः।
Om Pitambaradharaya Namah।
ॐ देवाय नमः।
Om Devaya Namah।
ॐ सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः।
Om Suryachandravilochanaya Namah।
ॐ मत्स्यरूपाय नमः।
Om Matsyarupaya Namah।
ॐ कूर्मतनवे नमः।
Om Kurmatanave Namah।
ॐ क्रोडरूपाय नमः।
Om Krodarupaya Namah।
ॐ नृकेसरिणे नमः।
Om Nrikesarine Namah।
ॐ वामनाय नमः।
Om Vamanaya Namah।
ॐ भार्गवाय नमः।
Om Bhargavaya Namah।
ॐ रामाय नमः।
Om Ramaya Namah।
ॐ बलिने नमः।
Om Baline Namah।
ॐ कल्किने नमः।
Om Kalkine Namah।
ॐ हयाननाय नमः।
Om Hayananaya Namah।
ॐ विश्वम्भराय नमः।
Om Vishwambharaya Namah।
ॐ शिशुमाराय नमः।
Om Shishumaraya Namah।
ॐ श्रीकराय नमः।
Om Shrikaraya Namah।
ॐ कपिलाय नमः।
Om Kapilaya Namah।
ॐ ध्रुवाय नमः।
Om Dhruvaya Namah।
ॐ दत्तत्रेयाय नमः।
Om Dattatreyaya Namah।
ॐ अच्युताय नमः।
Om Achyutaya Namah।
ॐ अनन्ताय नमः।
Om Anantaya Namah।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
Om Mukundaya Namah।
ॐ दधिवामनाय नमः।
Om Dadhivamanaya Namah।
ॐ धन्वन्तरये नमः।
Om Dhanvantaraye Namah।
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
Om Shrinivasaya Namah।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
Om Pradyumnaya Namah।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
Om Purushottamaya Namah।
ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।
Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah।
ॐ मुरारातये नमः।
Om Murarataye Namah।
ॐ अधोक्षजाय नमः।
Om Adhokshajaya Namah।
ॐ ऋषभाय नमः।
Om Rishabhaya Namah।
ॐ मोहिनीरूपधारिणे नमः।
Om Mohinirupadharine Namah।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः।
Om Sankarshanaya Namah।
ॐ पृथवे नमः।
Om Prithave Namah।
ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः।
Om Kshirabdhishayine Namah।
ॐ भूतात्मने नमः।
Om Bhutatmane Namah।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
Om Aniruddhaya Namah।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
Om Bhaktavatsalaya Namah।
ॐ नराय नमः।
Om Naraya Namah।
ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः।
Om Gajendravaradaya Namah।
ॐ त्रिधाम्ने नमः।
Om Tridhamne Namah।
ॐ भूतभावनाय नमः।
Om Bhutabhavanaya Namah।
ॐ श्वेतद्वीपसुवास्तव्याय नमः।
Om Shwetadwipasuvastavyaya Namah।
ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः।
Om Sankadimunidhyeyaya Namah।
ॐ भगवते नमः।
Om Bhagavate Namah।
ॐ शङ्करप्रियाय नमः।
Om Shankarapriyaya Namah।
ॐ नीलकान्ताय नमः।
Om Nilakantaya Namah।
ॐ धराकान्ताय नमः।
Om Dharakantaya Namah।
ॐ वेदात्मने नमः।
Om Vedatmane Namah।
ॐ बादरायणाय नमः।
Om Badarayanaya Namah।
ॐ भागीरथीजन्मभूमि पादपद्माय नमः।
Om Bhagirathijanmabhumi Padapadmaya Namah।
ॐ सतां प्रभवे नमः।
Om Satam Prabhave Namah।
ॐ स्वभुवे नमः।
Om Swabhuve Namah।
ॐ विभवे नमः।
Om Vibhave Namah।
ॐ घनश्यामाय नमः।
Om Ghanashyamaya Namah।
ॐ जगत्कारणाय नमः।
Om Jagatkaranaya Namah।
ॐ अव्ययाय नमः।
Om Avyayaya Namah।
ॐ बुद्धावताराय नमः।
Om Buddhavataraya Namah।
ॐ शान्तात्मने नमः।
Om Shantatmane Namah।
ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः।
Om Lilamanushavigrahaya Namah।
ॐ दामोदराय नमः।
Om Damodaraya Namah।
ॐ विराड्रूपाय नमः।
Om Viradrupaya Namah।
ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः।
Om Bhutabhavyabhavatprabhave Namah।
ॐ आदिदेवाय नमः।
Om Adidevaya Namah।
ॐ देवदेवाय नमः।
Om Devadevaya Namah।
ॐ प्रह्लादपरिपालकाय नमः।
Om Prahladaparipalakaya Namah।
ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः।
Om Shrimahavishnave Namah।

SRI VISHNU SAHASARANAMA STOTRAM

Sri Vishnu Sahasranamam Stotram | Sanskrit Slokas | Thousand Names of Sri Maha Vishnu

Panchmukhi Hanuman Kavach

Hanuman Kavach in Hindi

श्री गणेशाय नम: |
ओम अस्य श्रीपंचमुख हनुम्त्कवचमंत्रस्य ब्रह्मा रूषि:|

गायत्री छंद्: |
पंचमुख विराट हनुमान देवता| र्‍हीं बीजम्|
श्रीं शक्ति:| क्रौ कीलकम्| क्रूं कवचम्|
क्रै अस्त्राय फ़ट्| इति दिग्बंध्:|
श्री गरूड उवाच्||
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि|

श्रुणु सर्वांगसुंदर| यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्: प्रियम्||१||
पंचकक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतम्| बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिध्दिदम्||२||
पूर्वतु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभम्| दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्||३||
अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम्| अत्युग्रतेजोवपुष्पंभीषणम भयनाशनम्||४||
पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलम्| सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्||५||
उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दिप्तं नभोपमम्| पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम्| ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम्| येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यमं महासुरम्||७||
जघानशरणं तस्यात्सर्वशत्रुहरं परम्| ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्||८||
खड्गं त्रिशुलं खट्वांगं पाशमंकुशपर्वतम्| मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं||९||
भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रा दशभिर्मुनिपुंगवम्| एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्||१०||
प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरण्भुषितम्| दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानु लेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम्||११||
पंचास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशांकशिखरं कपिराजवर्यम्| पीताम्बरादिमुकुटै रूप शोभितांगं पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि||१२||
मर्कतेशं महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परम्| शत्रुं संहर मां रक्ष श्री मन्नपदमुध्दर||१३||
ओम हरिमर्कट मर्केत मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले| यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुंच्यति मुंच्यति वामलता||१४||
ओम हरिमर्कटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा|
ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाया|
ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरूडाननाय सकलविषहराय स्वाहा|
ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा|
ओम नमो भगवते पंचवदनाय उर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा|
||ओम श्रीपंचमुखहनुमंताय आंजनेयाय नमो नम: ||

Panchmukhi Hanuman Kavach || पंचमुखी हनुमान कवच || Video and Mp3

Shri Panchmukhi Hanuman Kavach Very Powerful.

This Is A Special Kavach Which Is Charged With A Special Process To Protect Person From Every Types Of Evil Effects Like As-

  • Black Magic Protection.
  • Evil Eye Effects Protection.
  • Protection From Malefic Effects Of Planets
  • Protection From Negative Energies.

This Kavach Not Only Protects The Person But Also Generate-

  • Courage
  • Fearless Personality
  • Decisive Power
  • Intelligence
  • Protect The Business From Evils
  • It Accelerates The Success.

Shiva Tandava Stotram Lyrics and its Meaning – Hindi and English

Shiva Tandava Stotram Lyrics in Hindi

||सार्थशिवताण्डवस्तोत्रम् ||

||श्रीगणेशाय नमः ||

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् |
डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१||

जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि |
धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||

धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस् फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे |
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||

लता भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे |
मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||

सहस्र लोचनप्रभृत्य शेष लेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूस राङ्घ्रि पीठभूः |
भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ||५||

ललाट चत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकम् |
सुधा मयूखले खया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोज टालमस्तु नः ||६||

कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल द्धनञ्जयाहुती कृतप्रचण्ड पञ्चसायके |
धरा धरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम |||७||

नवीन मेघ मण्डली निरुद् धदुर् धरस्फुरत्- कुहू निशीथि नीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः |
निलिम्प निर्झरी धरस् तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कला निधान बन्धुरः श्रियं जगद् धुरंधरः ||८||

प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्च कालिम प्रभा- वलम्बि कण्ठकन्दली रुचिप्रबद्ध कन्धरम् |
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छि दांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे ||९||

अखर्व सर्व मङ्गला कला कदंब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् |
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्त कान्ध कान्त कं तमन्त कान्त कं भजे ||१०||

जयत् वदभ्र विभ्रम भ्रमद् भुजङ्ग मश्वस – द्विनिर्ग मत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट् |
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्- – गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे ||१२||

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ||१३||

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ||१४||

पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे |
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्ग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः ||१५||

इति श्रीरावण- कृतम् शिव- ताण्डव- स्तोत्रम् सम्पूर्णम्

Shiva Tandav Stotram Lyrics in English

Shiv Tandav Lyrics in English

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam ||1||

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari
Vilolavichivalarai virajamanamurdhani
Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake
Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama ||2||

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura
Sphuradigantasantati pramodamanamanase
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi
Kvachidigambare manovinodametuvastuni ||3||

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha
Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe
Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ||4||

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah ||5||

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam
Maha kapali sampade shirojatalamastu nah ||6||

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ||7||
Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat
Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah
Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ||8||

Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha
Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam
Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje ||9||

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari
Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje ||10||

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh
Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhaje ||12||

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh
Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah
Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam
Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

Puja vasanasamaye dashavaktragitam
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam
Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh ||15||

Shiva Tandava Stotram Meaning

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥

Shiva Tandav Stotram Meaning:

From the forest of his matted lock, water flows and wets his neck,
On which hangs the greatest of snake like a garland,
And his drum incessantly plays damat, damat, damat, damat,
And Shiva is engaged in the very vigorous manly dance,
To bless and shower, prosperity on all of us.

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी_
विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।
धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावके
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥

Shiva Stotram Meaning:

The celestial river agitatedly moving through his matted hair,
Which makes his head shine with those soft waves,
And his forehead shining like a brilliant fire-daga daga,
And the crescent of moon which is an ornament to his head,
Makes my mind love him each and every second.

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर
स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥

Shiva Tandav Stotram Meaning:

The consort of the ever sportive daughter of the mountain,
Whose mind rejoices at her side long glances,
With the stream of merciful look which removes hardships,
Makes my mind take pleasure in him who wears the directions as apparel.

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदमद्‍भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥

Shiva Stotram Meaning:

He, with the shining lustrous gem on the hood
Of the serpent entwining his matted locks,
He, who is with his bride whose face is decorated
By the melting of red saffron Kumkum,
And He who wears on his shoulder the hide
Of the elephant which was blind with ferociousness,
Makes my mind happy and contented,
In him who is the leader of Bhoothas.
Can be taken to mean as souls or mythical beings guarding Kailasa.

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ||५||

Meaning:

May he whose foot stool is decorated
By the ever flowing flower dust.
Falling the bent head of Indra and other Gods,
And may He, whose matted locks are tied by the king of serpents,
And may he, whose head is decorated
By the crescent moon who a friend of Chakora
Shower prosperity for ever on me.
A mythical bird which lives by drinking moon light.

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा
निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ||६||

Meaning:

May he with the raging fire
In his forehead, who burnt the God of love,
May He who is forever being saluted by king of devas,
And may he who has collected
The cool ambrosia like crescent moon on his head,
And may he who wears the collection of skulls,
Bless us to create wealth for us.

करालभालपट्टिकाधगद्‍धगद्‍धगज्ज्वलद्_
धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥७॥

Meaning:

May He in whose dreadful forehead, fire burns “Dhahaga”, “Dhaga,”
May He who burnt the one with five arrows* as an offering to fire,
May He who is the only one who can write decorative lines,
On the tip of the breasts of the daughter of the mountain,
And May He with three eyes makes mind enjoy in him.
The God of love.

नवीनमेघमण्डली निरुद्‍धदुर्धरस्फुरत्_
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः ।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः ॥८॥

Navinameghamandali niruddhadurdharasphurat
Kuhunishithinitamah prabandhabaddhakandharah
Nilimpanirjharidharastanotu kruttisindhurah
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah .. 8

Meaning:

May He whose black neck is as dark
As several layers of new clouds,
Packed closely on the night of the new moon.
May He who wears the celestial river on his head,
May He who killed the Gajasura with an elephant head,
May He who is very handsome because of the crescent that he wears,
And may he who carries the entire burden of the world,
Bless us with all sorts of wealth.

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा_
वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥९॥

Meaning:

I salute him, who shines with a black neck
Similar to the well opened blue lotus,
On which all the temples depend for prayer,
And him who destroyed God of love, the three cities,
The worldly problems and yaga destroyers,
And him who destroyed elephant faced Asura and also God of death.,

अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी_
रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम् ।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१०॥

Meaning:

I salute him who is like the bee who drinks the sweetened honey,
That flows from the flower bunch of collection of arts of the Goddess,
And him who destroyed God of love, the three cities,
The worldly problems and yaga destroyers,
And him who destroyed elephant faced Asura and also God of death.

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्‍भुजङ्गमश्वसद्_
विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल_
ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥

Meaning:

Victory to the great Shiva, who has the fire burning in his forehead,
Which is increased by the breath of the snake wandering in the sky,
And to Him who dances to the changing tunes and fierce sound,
Of Dhimi, dhimi, dhimi coming out the auspicious drum.

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्_
गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।
तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥१२॥

Meaning:

When will I be able to worship that eternal shiva,
With a feeling of equanimity towards snake and a garland,
Towards great gems and dirt or friends and enemies,
Or Towards a blade of grass and lotus like eyes,
Or emperor and ordinary men.

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् ।
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः
शिवेति मन्त्रमुच्चरन्कदा सुखी भवाम्यहम् ॥१३॥

Meaning:

When will I live the life of pleasure, meditating on Shiva,
Sitting near a hollow place near the celestial river Ganga,
Releasing all my bad thoughts and with hands clasped above my head,
After releasing all passion for the pretty women with shifting eyes?

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् ।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥१४॥

Meaning:

This greater than the great prayer if read,
Remembered, or recited daily by man,
Will make him pure, eternal,
And he would get devotion to Shiva leading him to salvation,
For remembering Lord Shiva, is a sure method of removal of detachment.

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः
शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१५॥

Meaning:

He who sings this song composed by the ten headed one,
At the end of every worship or,
Reads it after worship of Shiva on the Pradosha day,
Will get the blessing of lord Shiva, chariots, elephants and horses,
As well as the affectionate sight of the god of wealth.

इति श्रीरावण – कृतम् शिव – ताण्दव स्तोत्रम् सम्पूर्णम्

Thus ends the prayer of the dancing Shiva.

– Shiva Tandav Stotram, Composed by great king Ravana.

Shiva Tandava Stotram Lyrics is composed by the King Ravana. He is a scholar in Navavyakarana (the 9 types of Sanskrit grammar). Shiv Tandav Stotram is one of his many works.

Shiv Tandav Stotram शिवतांडव स्तोत्रम Shiva Stotra by Shankar Mahadevan

Shiv Tandav Stotram – with Sanskrit lyrics

Kanakadhara Stotram

Kanakadhara Stotram – कनकधारा स्तोत्र

Kanakadhara Stotram Lyrics In English

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi,
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam,
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela,
Mangalyadasthu mama mangala devathaya.
Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare,
Premathrapapranihithani gathagathani,
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya,
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya.
Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram,
Akekara stiththa kaninika pashma nethram,
Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya.
Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya,
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi,
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala,
Kalyanamavahathu me kamalalayaya
Kalambudhaalithorasi kaida bhare,
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva,
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy,
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya
Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath,
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena,
Mayyapadetha mathara meekshanardham,
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya.
Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham,
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi,
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham,
Indhivarodhara sahodharamidhiraya
Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra,
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe,
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam,
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya.
Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam,
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne,
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram,
Narayana pranayinee nayanambhuvaha.
Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi,
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi,
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya,
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai.
Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai,
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai,
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai,
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai.
Namosthu naleekha nibhananai,
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai,
Namosthu somamrutha sodharayai,
Namosthu narayana vallabhayai.
Namosthu hemambhuja peetikayai,
Namosthu bhoo mandala nayikayai,
Namosthu devathi dhaya prayai,
Namosthu Sarngayudha vallabhayai.
Namosthu devyai bhrugu nandanayai,
Namosthu vishnorurasi sthithayai,
Namosthu lakshmyai kamalalayai,
Namosthu dhamodhra vallabhayai.
Namosthu Kanthyai kamalekshanayai,
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai,
Namosthu devadhibhir archithayai,
Namosthu nandhathmaja vallabhayai.
Sampath karaani sakalendriya nandanani,
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi,
Twad vandanani dhuritha haranodhythani,
Mamev matharanisam kalayanthu manye.
Yath Kadaksha samupasana vidhi,
Sevakasya sakalartha sapadha,
Santhanodhi vachananga manasai,
Twaam murari hridayeswareem bhaje
Sarasija nilaye saroja hasthe,
Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe,
Bhagavathi hari vallabhe manogne,
Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye
Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta,
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim,
Prathar namami jagathaam janani masesha,
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem.
Kamale Kamalaksha vallabhe twam,
Karuna poora tharingithaira pangai,
Avalokaya mamakinchananam,
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya
Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham,
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam,
Gunadhika guruthara bhagya bhagina,
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo.

Kanakadhara Stotram Lyrics In Hindi –कनकधारा स्तोत्र हिंदी में

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।
अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला
माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥१॥
मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।
माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या
सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥२॥
विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम्_
आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्_
इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥३॥
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम्_
आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥४॥
बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥५॥
कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेर्_
धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।
मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्_
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥६॥
प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥७॥
दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम्_
अस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे ।
दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं
नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥८॥
इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र_
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां
पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥९॥
गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥१०॥
श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै
रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै
पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥११॥
नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै ।
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥१२॥
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।
त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥१३॥
यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः
सेवकस्य सकलार्थसम्पदः ।
संतनोति वचनाङ्गमानसैस्_
त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥१४॥
सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे ।
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥१५॥
दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट_
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष_
लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥१६॥
कमले कमलाक्षवल्लभे
त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।
अवलोकय मामकिञ्चनानां
प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥१७॥
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं
त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो
भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥१८॥

Kanakadhara Stotram Video Mp3 with Lyrics

21 mellifluous hymns on Goddess Lakshmi -KANAKADHARA STOTRAM in Tamil

Sri Kanakadhara Stotram in Telugu

వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ |
అమందానందసందోహం బంధురం సింధురాననం ||
అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ
భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా
మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ ||
ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ ||
ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుందమ్-
ఆనందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ |
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః || ౩ ||
బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః || ౪ ||
కాలాంబుదాళిలలితోరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః || ౫ ||
ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం
మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః || ౬ ||
విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్షం
ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషోఽపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః || ౭ ||
ఇష్టా విశిష్టమతయోఽపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదరదీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః || ౮ ||
దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా-
మస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే |
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణప్రణయినీనయనాంబువాహః || ౯ ||
గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరీతి
శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి |
సృష్టిస్థితిప్రళయకేలిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై || ౧౦ ||
శ్రుత్యై నమోఽస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమోఽస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమోఽస్తు శతపత్రనికేతనాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై || ౧౧ ||
నమోఽస్తు నాళీకనిభాననాయై
నమోఽస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై |
నమోఽస్తు సోమామృతసోదరాయై
నమోఽస్తు నారాయణవల్లభాయై || ౧౨ ||
నమోఽస్తు హేమాంబుజపీఠికాయై
నమోఽస్తు భూమండలనాయికాయై |
నమోఽస్తు దేవాదిదయాపరాయై
నమోఽస్తు శార్ఙ్గాయుధవల్లభాయై || ౧౩ ||
నమోఽస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై
నమోఽస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై |
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమోఽస్తు దామోదరవల్లభాయై || ౧౪ ||
నమోఽస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై
నమోఽస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |
నమోఽస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమోఽస్తు నందాత్మజవల్లభాయై || ౧౫ ||
సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని
సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || ౧౬ ||
యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః
సేవకస్య సకలార్థసంపదః |
సంతనోతి వచనాంగమానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || ౧౭ ||
సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || ౧౮ ||
దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారుజలప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || ౧౯ ||
కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం
కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః |
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః || ౨౦ ||
దేవి ప్రసీద జగదీశ్వరి లోకమాతః
కళ్యాణదాత్రి కమలేక్షణజీవనాథే |
దారిద్ర్యభీతిహృదయం శరణాగతం మామ్
ఆలోకయ ప్రతిదినం సదయైరపాంగైః || ౨౧ ||
స్తువంతి యే స్తుతిభిరమీభిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాగినో
భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః || ౨౨ ||

Vishnu Chalisa

Vishnu Chalisa Lyrics In English

॥ Doha ॥
Vishnu suniye vinay sewak ki chit laye ।
Kirat kuch warnan karu dije gyan bataye ॥

॥ Chopai ॥
Namo Vishnu bhagwan kharari, Kashat nashavan akhil vihari ।
Prabal jagat mein shakti tumhari, Tribhuvan fail rahi ujiyari ॥1॥
Sundar roop manohar surat, Saral swabhav mohini murat ।
Tan par pitambar ati shohat, Baijanti mala man mohat ॥2॥
Shankh chakra kar gada viraje, Dekhat detaye asur dal bhaje ।
Satay dharm mad lobh na gaje, Kam krodh mad lobh na chaje ॥3॥
Santbhakt sajan manranjan, Danuj asur dushtan dal ganjan ।
Such upjaye kashat sab bhanjan, Dhosh mitaye karat jan sannjan ॥4॥
Pap kat bhav sindhu uttaran, Kasht nashkar bakat ubharan ।
Karat anek roop prabhu dharan, Kaval aap bhagati ke karan ॥5॥
Dharani dhenu ban tumhi pukara, Tab tum roop ram ka dhara ।
Bhar utar asur dal maar, Ravan adik ko sanhara ॥6॥
Aap varah roop banaya, Hiranyash ko maar giraya ।
Dhar matyas tan sindu banaya, Choudah ratnanko nikalaya ॥7॥
Amilakh aasur dundu machaya, Roop mohini aap dikhaya ।
Devan ko amarat pan karaya, Asuran ko chabi se bahalaya ॥8॥
Kurm roop dhar sindhu majhaya, Mandrachal giri turan uthaya ।
Shankar ka tum fand chudaya, Bhasmasur ka roop dekhaya ॥9॥
Vedan ko jab asur dubaya, Kar prabandha unhee tuntalaya ।
Mohit banker kalahi nachaya, Ushi kar se bahasam karaya ॥10॥
Asur jalandhar ati baldai, Sankar se un kinh ladayi ।
Har par shi sakal banaye, Kin sati se chal khal jayi ॥11॥
Sumiran kin tumhe shivrani, Batlai sab vipat kahani ।
Tab tum bane muneshwar gyani, Vrinda ki sab surti bhulani ॥12॥
Dekhat teen danuj shaitani, Vrinda aaye tumhe laptani ।
Ho shaparsh dharm sharati mani, Hani asur uur shiv shaitani ॥13॥
Tumne dhur prahlad ubhare, Hirnakush aadik khal mare ।
Ganika aur ajamil tare, Bhahut bhakt bhav sindu utare ॥14॥
Harahu sakal santap hamare, Kripa karahu kari sirjan hare ।
Dekhun mai nij darsh tumhare, Din bandu bhaktan hitkare ॥15॥
Chahat apka sevak darshan, Karhu daya apni madhusudan ।
Janu nahi yogay jab poojan, Hoye yagy shistuti anumodan ॥16॥
Shildaya santosh shishan, Vidhit nahi vratbhodh vilkshan ।
Karhu apka kis vidhi poojan, Kumati vilok hote dukh bhishan ॥17॥
Karhu pradam kon vidisumiran, Kon bhati mai karhu samarpan ।
Sur munni karat sada sivkai, Harshit rahat param gati paye ॥18॥
Din dukhin par sada sahai, Nij jan jan lave apnayi ।
Pap dosh santap nashao, Bhav bandan se mukat karao ॥19॥
Sut sampati de such upjao, Nij charan ka das banao ।
Nigam sada se vanay sunawe, Padhe sune sojan sukh pave ॥20॥

Shree Vishnu Chalisa Lyrics in Hindi

श्री विष्णु चालीसा

॥ दोहा ॥
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय ।
कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताय ॥

॥ चौपाई ॥
नमो विष्णु भगवान खरारी,कष्ट नशावन अखिल बिहारी ।
प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी,त्रिभुवन फैल रही उजियारी ॥1॥
सुन्दर रूप मनोहर सूरत,सरल स्वभाव मोहनी मूरत ।
तन पर पीताम्बर अति सोहत,बैजन्ती माला मन मोहत ॥2॥
शंख चक्र कर गदा बिराजे,देखत दैत्य असुर दल भाजे ।
सत्य धर्म मद लोभ न गाजे,काम क्रोध मद लोभ न छाजे ॥3॥
सन्तभक्त सज्जन मनरंजन,दनुज असुर दुष्टन दल गंजन ।
सुख उपजाय कष्ट सब भंजन,दोष मिटाय करत जन सज्जन ॥4॥
पाप काट भव सिन्धु उतारण,कष्ट नाशकर भक्त उबारण ।
करत अनेक रूप प्रभु धारण,केवल आप भक्ति के कारण ॥5॥
धरणि धेनु बन तुमहिं पुकारा,तब तुम रूप राम का धारा ।
भार उतार असुर दल मारा,रावण आदिक को संहारा ॥6॥
आप वाराह रूप बनाया,हरण्याक्ष को मार गिराया ।
धर मत्स्य तन सिन्धु बनाया,चौदह रतनन को निकलाया ॥7॥
अमिलख असुरन द्वन्द मचाया,रूप मोहनी आप दिखाया ।
देवन को अमृत पान कराया,असुरन को छवि से बहलाया ॥8॥
कूर्म रूप धर सिन्धु मझाया,मन्द्राचल गिरि तुरत उठाया ।
शंकर का तुम फन्द छुड़ाया,भस्मासुर को रूप दिखाया ॥9॥
वेदन को जब असुर डुबाया,कर प्रबन्ध उन्हें ढुढवाया ।
मोहित बनकर खलहि नचाया,उसही कर से भस्म कराया ॥10॥
असुर जलन्धर अति बलदाई,शंकर से उन कीन्ह लडाई ।
हार पार शिव सकल बनाई,कीन सती से छल खल जाई ॥11॥
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी,बतलाई सब विपत कहानी ।
तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी,वृन्दा की सब सुरति भुलानी ॥12॥
देखत तीन दनुज शैतानी,वृन्दा आय तुम्हें लपटानी ।
हो स्पर्श धर्म क्षति मानी,हना असुर उर शिव शैतानी ॥13॥
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे,हिरणाकुश आदिक खल मारे ।
गणिका और अजामिल तारे,बहुत भक्त भव सिन्धु उतारे ॥14॥
हरहु सकल संताप हमारे,कृपा करहु हरि सिरजन हारे ।
देखहुं मैं निज दरश तुम्हारे,दीन बन्धु भक्तन हितकारे ॥15॥
चहत आपका सेवक दर्शन,करहु दया अपनी मधुसूदन ।
जानूं नहीं योग्य जब पूजन,होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन ॥16॥
शीलदया सन्तोष सुलक्षण,विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण ।
करहुं आपका किस विधि पूजन,कुमति विलोक होत दुख भीषण ॥17॥
करहुं प्रणाम कौन विधिसुमिरण,कौन भांति मैं करहु समर्पण ।
सुर मुनि करत सदा सेवकाईहर्षित रहत परम गति पाई ॥18॥
दीन दुखिन पर सदा सहाई,निज जन जान लेव अपनाई ।
पाप दोष संताप नशाओ,भव बन्धन से मुक्त कराओ ॥19॥
सुत सम्पति दे सुख उपजाओ,निज चरनन का दास बनाओ ।
निगम सदा ये विनय सुनावै,पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै ॥20॥

Shri Vishnu Chalisa in English Lyrics

॥ Doha ॥
Jai jai Shri Jagat Pati jagadadhar anant ।
Vishweshwar akhilesh aj, Sarveshwar Bhagwant ॥

॥ Chopai ॥
Jai jai Dhranidhar shruti sagar । jayati Gadadhar sadgun agar ॥
Shri Vasudev Devaki nandan । Vasudev, nasan-bhav-phandan ॥1॥
Namo-namo sacharachar-swami । Param brahma prabhu namo namo namami ॥
Namo-namo Tribhuvan pati Ish । Kamala pati keshav yogish ॥2॥
Garudadhwaja aj bhav bhai hari । Murlidhar Hari Madan murari ॥
Narayan Shripati Purshottam । Padmanabhi narhari sarvottam ॥3॥
Jai Madhav Mukund vanmali । Khal dal mardan, daman-kuchali ॥
Jai agnit indriya sarangdhar । Vishva rup Vaman anand kar ॥4॥
Jai jai lok adhyaksh-dhananijai । Sahastragya Jaganath jayati jai ॥
Jai Madhusudan anupam anan । Jayati Vayu-vahan vajra kanan ॥5॥
Jai Govind Janardan deva । Shubh phal lahat gahat tav seva ॥
Shyam saroruh sam tan sohat । Darsha karat, sur nar muni mohat ॥6॥
Bhai vishal mukut shir sajat । Urr vaijanti mal virajat ॥
Tirchhi Bhrikuti chap janu dhare । Tin tar nain kamal arunare ॥7॥
Nasha chibuk kapol manohar । Mridu muskan kunj adharan par ॥
Janu mani pankti dashan man bhavan । Basan pit tan param suhawan ॥8॥
Rup chaturbhuj bhushit bhushan । Varad hast mochan bhav dushan ॥
Kanjarun sam kartal sundar । Sukh samuh gun madhur samundar ॥9॥
Kar mahan lasit shankh ati pyara । Subhag shabda jai dene hara ॥
Ravi sam chakra dvitiya kar dhare । Khal dal danav sainya sanhare ॥10॥
Tritiya hast mahan gada prakashan । Sada tap traya pap vinashan ॥
Padma chaturth hath mahah dhare । Chari padarath dene hare ॥11॥
Vahan Garud manogativana । Tihun tyagat jan hit Bhagwana ॥
Pahunchi tahan pat rakhat svami । Ko Hari sam bhaktan anugami ॥12॥
Dhani dhani mahima agam ananta । Dhanya bhaktavatsal Bhagvanta ॥
Jab jab surahin asur dukh dinha । Taba tab prakati kasht Hari linha ॥13॥
Sab nar muni Brahmadi Maheshu । Sahi na sakyo ati kathin kaleshu ॥
Tab tahan dhari bahu rup nirantar । Mardyo dal danavahi bhayankar ॥14॥
Shaiya shesh Sindhu beach sajit । Sang Lakshmi Sada Virajit ॥
Puran shakti dhanya dhan khani । Anand bhakti bharani sukh dani ॥15॥
Jasu virad nigamagamam gavat । Sharad shesh par nahin pavat ॥
Rama Radhika Siya sukh dhama । Sohi Vishnu Krishna aru Rama ॥16॥
Aganit rup anup apara । Nirgun sagun svarup tumhara ॥
Nahin kachhu bhed ved as bhashat । Bhaktan se nahin antar rakhat ॥17॥
Shri Prayag Durvasa dhama । Sundardas Tivari grama ॥
Jag hit lagi tumhin Jagdisha । Nij mati rachyo Vishnu Chalisa ॥18॥
Jo chit dai nit padhat padhavat । Puran bhakti shakti sarsawat ॥
Ati sukh vasat ruj rin nasat । Vaibhav vikashat sumati prakashat ॥19॥
Aavat sukh gavat shruti sharad । Bhashat Vyas bachan rishi Narad ॥
Milat subhag phal shok nasavat । Ant sainaya jan Han pad pavat ॥20॥

॥ Doha ॥
Prem sahit gahi dhyan mahan hridai bich Jagdish ।
Arpit Shaligram kahan kari Tulasi nit shish ॥
Kshan bhangur tanu jani kari ahankar parihar ।
Saar rup Ishvar lakhai taji asar sansar ॥
Satya shodh kari ur gaha ek Brahma Omkar ।
Atmabodh hovai tabai milai mukti ke dvar ॥
Shanti aur sadbhav kahan jab ur phulahin phul ।
Chalisa phal lahahin jahn rahahi Ish anukul ॥
Ek path jan nit kare Vishnu Dev Chalisa ।
Char padarath navahun nidhi deyan Dwarkadhis ॥

Shri Vishnu Chalisa in Hindi Lyrics

॥ दोहा ॥
जै जै श्री जगत पति जगदाधार अनन्त ।
विश्वेश्वर अखिलेश अज सर्वेश्वर भगवन्त ॥

॥ चौपाई ॥
जै जै धरणीधर श्रुति सागर । जयति गदाधर सद्गुण आगर ॥
श्री वसुदेव देवकी नंदन । वासुदेव नाशन भव फन्दन ॥1॥
नमो नमो सचराचर स्वामी । परंब्रह्म प्रभु नमो नमो नमामि ॥
नमो नमो त्रिभुवन पति ईश । कमलापति केशव योगीश ॥2॥
गरुड़ध्वज अज भव भय हारी । मुरलीधर हरि मदन मुरारी ॥
नारायण श्रीपति पुरुषोत्तम । पद्मनाभि नरहरि सर्वोत्तम ॥3॥
जै माधव मुकुन्द वनमाली । खल दल मर्दन दमन कुचाली ॥
जै अगणित इन्द्रिय सारंगधर । विश्व रुप वामन आन्नद कर ॥4॥
जै जै लोकाध्यक्ष धनंजय । सहस्त्रज्ञ जगन्नाथ जयति जै ॥
जै मधुसूदन अनुपम आनन । जयति वायु वाहन वज्र कानन ॥5॥
जै गोविन्द जनार्दन देवा । शुभ फल लहत गहत तव सेवा ॥
श्याम सरोरुह सम तन सोहत । दर्शन करत सुर नर मुनि मोहत ॥6॥
भाल विशाल मुकुट सिर साजत । उर वैजन्ती माल विराजत ॥
तिरछी भृकुटि चाप जनु धारे । तिन तर नैन कमल अरुनारे ॥7॥
नासा चिबुक कपोल मनोहर । मृदु मुस्कान कुञ्ज अधरन पर ॥
जनु मणि पंक्ति दशन मन भावन । बसन पीत तन परम सुहावन ॥8॥
रुप चतुर्भज भूषित भूषण । वरद हस्त मोचन भव दूषण ॥
कंजारुन सम करतल सुन्दर । सुख समूह गुण मधुर समुन्दर ॥9॥
कर महँ लसित शंख अति प्यारा । सुभग शब्द जै देने हारा ॥
रवि सम चक्र द्वितीय कर धारे । खल दल दानव सैन्य संहारे ॥10॥
तृतीय हस्त महँ गदा प्रकाशन । सदा ताप त्रय पाप विनाशन ॥
पद्म चतुर्थ हाथ महँ धारे । चारि पदारथ देने हारे ॥11॥
वाहन गरुड़ मनोगतिवाना । तिहुँ त्यागत जन हित भगवाना ॥
पहुँचि तहाँ पत राखत स्वामी । हो हरि सम भक्तन अनुरागी ॥12॥
धनि धनि महिमा अगम अन्नता । धन्य भक्तवत्सल भगवन्ता ॥
जब जब सुरहिं असुर दुख दीन्हा । तब तब प्रकटि कष्ट हरि लीन्हा ॥13॥
सुर नर मुनि ब्रहमादि महेशू । सहि न सक्यो अति कठिन कलेशू ॥
तब तहँ धरि बहुरुप निरन्तर । मर्द्यो दल दानवहि भयंकर ॥14॥
शय्या शेष सिन्धु बिच साजित । संग लक्ष्मी सदा विराजित ॥
पूरन शक्ति धन्य धन खानी । आन्नद भक्ति भरणी सुख दानी ॥15॥
जासु विरद निगमागम गावत । शारद शेष पार नहीं पावत ॥
रमा राधिका सिय सुख धामा । सोही विष्णु कृष्ण अरु रामा ॥16॥
अगणित रुप अनूप अपारा । निर्गुण सगण स्वरुप तुम्हारा ॥
नहिं कछु भेद वेद अस भासत । भक्तन से नहिं अन्तर राखत ॥17॥
श्री प्रयाग दुवाँसा धामा । सुन्दरदास तिवारी ग्रामा ॥
जग हित लागि तुम्हिं जगदीशा । निज मति रच्यो विष्णु चालीसा ॥18॥
जो चित्त दै नित पढ़त पढ़ावत । पूरन भक्त्ति शक्ति सरसावत ॥
अति सुख वसत रुज ऋण नाशत । वैभव विकासत सुमति प्रकाशत ॥19॥
आवत सुख गावत श्रुति शारद । भाषन व्यास वचन ऋषि नारद ॥
मिलत सुभग फल शोक नसावत । अन्त समय जन हरि पद पावत ॥20॥

॥ दोहा ॥
प्रेम सहित गहि ध्यान महँ हृदय बीच जगदीश ।
अर्पित शालिग्राम कहँ करि तुलसी नित शीश ॥
क्षणभंगुर तनु जानि करि अहंकार परिहार ।
सार रुप ईश्वर लखै तजि असार संसार ॥
सत्य शोध करि उर गहै एक ब्रह्म ओंकार ।
आत्मबोध होवै तबै मिलै मुक्त्ति के द्वार ॥
शान्ति और सद्भाव कहँ जब उर फूलहिं फूल ।
चालिसा फल लहहिं जहँ रहहिं ईश अनुकूल ॥
एक पाठ जन नित करै विष्णु देव चालीस ।
चार पदारथ नवहुँ निधि देय द्वारिकाधीश ॥

Vishnu Chalisa Video and Mp3 with Lyrics.

श्री विष्णु चालीसा I Shree Vishnu Chalisa I ANURADHA PAUDWAL

Om Jai Jagdish Hare Aarti – Vishnu Ji Ki Aarti

108 Names Of Vishnu for a Powerful Thursday

Shani Dev Ki Aarti

Shani Dev Ji Ki Aarti Lyrics in English

!! Jai Jai Shri Shani dev Bhagatan Hitkari,
Suraj Ke Putar Prabhu Chaya Mahtari,
Jai Jai Shri Shani dev Bhagatan Hitakari!!
!! Shyam Ank Vakr Drasht Chaturbhuja Dhari,
Nilambar Dhar Nath Gajj Ki Avsari,
Jai Jai Shri Shani dev Bhagatan Hitakari!!
!! Keet Mukut Shish Rahat Dipat Hai Lilari,
Muktan Ki Mala Gale Shobht Balihari,
Jai Jai Shri Shani dev Bhagatan Hitakari!!
!! Modak Mishthan Paan Chadhat Hai Supari,
Loha Til Tel Udad Mahishi Ati Pyari,
Jai Jai Shri Shanidev Bhagatan Hitakari!!
!! Dev Danuj Rishi Muni Sumirat Nar Nari,
Vishvnath Dhrat Dhyan Sharan Hai Tumhari,
Jai Jai Shri Shanidev Bhagatan Hitakari !!

Shani Dev Ji Aarti Lyrics In Hindi – श्री शनि देव जी आरती

!! जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी,
सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी,
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी !!
!! श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुजा धारी,
नालाम्बर धार नाथ गज की अवसारी,
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी !!
!! क्रीट मुकुट शीश रजित दिपत है लिलारी,
मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी,
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी !!
!! मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी,
लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी,
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी !!
!! दे दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी,
विश्वनाथ धरत ध्यान शरण हैं तुम्हारी,
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी !!

ॐ शं शनिश्चराय नमः

Shani Dev Aarti mp3 Free Download and Video

Shani Dev Ki Aarti Lyrics in English – 2

Char Bhuja Tahi Chhaje, Gada Hast Pyari || Jai ||
Ravi Nandan Gaj Vandan, Yam Agraj Deva
Kasht Na So Nar Patte, Karte Tab Sena || Jai ||
Tej Apar Tumhara, Swami Sha Nahi Jave
Tum Se Vimukh Jagat Me, Sukh Nahi Paave || Jai ||
Namo Namah Ravinandan Sab Grah Sirtaja
Banshidhar Yash Gaave Rakhiyo Prabhu Laja || Jai ||

Shani Dev Ji ki Aarti Lyrics In Hindi – श्री शनि देव जी आरती – 2

चार भुजा ताहि छाजे , गदा हस्त प्यारी || जय ||
रवि नंदन गज वंदन , यम् अग्रज देवा
कष्ट न सो नर पाते , करते तब सेना || जय ||
तेज अपार तुम्हारा, स्वामी सहा नहीं जावे
तुम से विमुख जगत में, सुख नहीं पावे || जय ||
नमो नमः रविनंदन सब गृह सिरताजा
बंशीधर यश गावे रखियो प्रभु लाजा || जय ||

108 Names of Shani Dev For Saturday or Shanivar

Shani Chalisa

Shiv Aarti – Jai Shiv Omkara

Shiv Aarti – Jai Shiv Omkara In English

Om Jai Shiv Omkara, Om jai Shiv Omkara|
Bhramha, Vishnu, Sdashiva, adaghi dhara|| Om Jai…
Ekanana, chaturanna, panchana raje|
hansanan, gharurasna, vrishvahan saje|| Om Jai…
Do bhuj char chatur bhuj, das bhuj ati sohe|
Teeno rupa nirakhta, trivuban jaan mohe|| Om Jai…
Akshamala vana-mala, rudra-mala dhari|
chandan mirga maad sohe, bhole shubh kari|| Om Jai…
Shwetambar, pitambar, bhagambar ange|
sankadik, bhramhadik, bhootadik sanghee| Om jai…
Kar Men Madhya Kamandalu Chakra Trishool dharta|
Jagkarta Dukha harta, Jag Palankarta|| Om Jai…
Brahma, Vishnu, Sadashiv, Janat Aviveka|
Pranvakshar Ke Madhye, Yah Tinon Eka|| Om Jai…
Trigun Swamiji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave|
Kahat Shivanand Swami, Manvanchhit Phal Pave|| Om Jai…

Shiv Ji Aarti Lyrics In Hindi –
शिव जी की आरती हिंदी में

ॐ जय शिव ओंकारा..
एकानन चतुरानन पंचांनन राजे |
हंसासंन ,गरुड़ासन ,वृषवाहन साजे॥
ॐ जय शिव ओंकारा..
दो भुज चारु चतुर्भज दस भुज अति सोहें |
तीनों रुप निरखता त्रिभुवन जन मोहें॥
ॐ जय शिव ओंकारा..
अक्षमाला ,बनमाला ,रुण्ड़मालाधारी |
चंदन , मृदमग सोहें, भाले शशिधारी ॥
ॐ जय शिव ओंकारा..
श्वेताम्बर,पीताम्बर, बाघाम्बर अंगें |
सनकादिक, ब्रम्हादिक ,भूतादिक संगें
ॐ जय शिव ओंकारा..
कर के मध्य कमड़ंल चक्र ,त्रिशूल धरता |
जगकर्ता, जगभर्ता, जगसंहारकर्ता ॥
ॐ जय शिव ओंकारा..
ब्रम्हा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका |
प्रवणाक्षर मध्यें ये तीनों एका ॥
ॐ जय शिव ओंकारा..
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दी ब्रम्हचारी |
नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी ॥
ॐ जय शिव ओंकारा..
त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावें |
कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावें ॥
ॐ जय शिव ओंकारा…
जय शिव ओंकारा हर ॐ शिव ओंकारा|
ब्रम्हा विष्णु सदाशिव अद्धांगी धारा॥
ॐ जय शिव ओंकारा..

Anuradha Paudwal Jai Shiv Omkara

Om Jai Shiv Omkara – Anuradha Paudwal

Bhagwan Shiv Ki Aarti – Om Jai Shiv Omkara Aarti Lyrics In English and Hindi

108 Names of Lord Shiva For Every Monday

Shiv Chalisa

Saraswati Aarti

Saraswati Aarti – सरस्वती आरती

Saraswati Mata ki Aarti Lyrics in Hindi

सरस्वती आरती

आरती श्री सरस्वती जी
जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता।
सदगुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता॥
जय सरस्वती माता॥
चन्द्रवदनि पद्मासिनि, द्युति मंगलकारी।
सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी॥
जय सरस्वती माता॥
बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला।
शीश मुकुट मणि सोहे, गल मोतियन माला॥
जय सरस्वती माता॥
देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया।
पैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया॥
जय सरस्वती माता॥
विद्या ज्ञान प्रदायिनि, ज्ञान प्रकाश भरो।
मोह अज्ञान और तिमिर का, जग से नाश करो॥
जय सरस्वती माता॥
धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो।
ज्ञानचक्षु दे माता, जग निस्तार करो॥
जय सरस्वती माता॥
माँ सरस्वती की आरती, जो कोई जन गावे।
हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे॥
जय सरस्वती माता॥
जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता।
सदगुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता॥
जय सरस्वती माता॥

Maa Saraswati ki Aarti Lyrics in English

Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata
Sadgun, Vaibhav Shalini, Tribhuvan Vikhyata
!! Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata !!
Chandravadini Padamasini Dyuti Mangalkari
Sohe Hans – Sawari, Atul Tej Dhari
!! Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata !!
Bayen Kar Mein Veena, Dayen Kar Mala
Shish Mukut Mani Sohe Gale Motiyan Mala
!! Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata !!
Dev Sharan Mein Aye Unka Uddhar Kiya
Paithi Manthra Daasi Ansur Sanhar Kiya
!! Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata !!
Ved- Gyan- Pradayini Gyan Budhi Prakash Karo
Moh Gyan Timir Ka Satwar Naash Karo
!! Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata !!
Dhoop Deep Phal Mewa Puja Swikar Karo,
Gyan Chakshu De Mata Sab Gun Gyan Bharo
!! Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata !!
Maa Saraswati Ki Aarti Jo Koi Jan Gave,
Hitkari Sukhkari Gyan Bhakti Pave
!! Om Jai Saraswati Mata, Maiya Jai Saraswati Mata !!

Saraswati Vandana – Aarti and Mantra Video and Mp3

Saraswati Aarti

Saraswati Mantra

Saraswati Chalisa

Om Jai Jagdish Hare Aarti – Vishnu Ji Ki Aarti

Vishnu Bhagwan Ki Aarti Lyrics in English

Om Jai Jagadish Hare
Swami Jaya Jagadish Hare
Bhakta janon ke sankat
Bhakta janon ke sankat Kshan me door kar
Om Jai Jagadish Hare
Jo dhyave phal paave
Dhukh vinashe man ka
Swami dhukh vinashe man ka
Sukha sampati Ghar aave
Sukha sampati Ghar aave
Kashht mite tan ka
Om Jai Jagadish Hare
Mata pita tum mere
Sharan padun mai kis ki
Swami sharan padum mai kis ki
Tum bina aur na doojaa
Tum bina aur na doojaa
Asha karun mai kis ki
Om Jai Jagadish Hare
Tum pooran Paramatma
Tum Antaryaami
Swami Tum Antaryaami
Para brahma Parameshwara
Para brahma Parameshwara
Tum sab ke Swami
Om Jai Jagadish Hare
Tum karuna ke saagar
Tum palan karta
Swami Tum palan karta
Mai sevak tum swaami
Mai sevak tum swaami
Kripa karo bhartaa
Om Jai Jagadish Hare
Tum ho ek agochar
Sab ke prana pati
Swami sab ke prana pati
Kis vidhi miloon dayamaya
Kisi vidhi miloon dayamaya
Tum ko mai kumati
Om Jai Jagadish Hare
Deena bandhu dukh hartaa
Tum rakshak mere
Swami tum rakshak mere
Apane hast uthao
Apane hast uthao
Dwar khada mai tere
Om Jai Jagadish Hare
Vishaya vikar mithao
Paap haro deva
Swami paap haro deva
Shraddha bhakti badhao
Shraddha bhakti badhao
Santan ki seva
Om Jai Jagadish Hare
Tan man dhan sab kuch hai tera
Swami sab kuch hai tera
Tera tujh ko arpan
Tera tujh ko arpan
Kya laage mera
Om Jai Jagadish Hare
Om Jai Jagadish Hare
Swami Jai Jagadish Hare
Bhakta janon ke sankat
Bhakta janon ke sankat
Kshan me door kare
Om Jai Jagadish Hare

Vishnu Bhagwan Ki Aarti Lyrics in Hindi

ॐ जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे |
भक्त जनों के संकट,
दास जनों के संकट,
क्षण में दूर करे |
ॐ जय जगदीश हरे ||
जो ध्यावे फल पावे,
दुःखबिन से मन का,
स्वामी दुःखबिन से मन का |
सुख सम्पति घर आवे,
सुख सम्पति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का |
ॐ जय जगदीश हरे ||
मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूं किसकी,
स्वामी शरण गहूं मैं किसकी |
तुम बिन और न दूजा,
तुम बिन और न दूजा,
आस करूं मैं जिसकी |
ॐ जय जगदीश हरे ||
तुम पूरण परमात्मा,
तुम अन्तर्यामी,
स्वामी तुम अन्तर्यामी |
पारब्रह्म परमेश्वर,
पारब्रह्म परमेश्वर,
तुम सब के स्वामी |
ॐ जय जगदीश हरे ||
तुम करुणा के सागर,
तुम पालनकर्ता,
स्वामी तुम पालनकर्ता |
मैं मूरख फलकामी
मैं सेवक तुम स्वामी,
कृपा करो भर्ता |
ॐ जय जगदीश हरे ||
तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति,
स्वामी सबके प्राणपति |
किस विधि मिलूं दयामय,
किस विधि मिलूं दयामय,
तुमको मैं कुमति |
ॐ जय जगदीश हरे ||
दीन-बन्धु दुःख-हर्ता,
ठाकुर तुम मेरे,
स्वामी रक्षक तुम मेरे |
अपने हाथ उठाओ,
अपने शरण लगाओ
द्वार पड़ा तेरे |
ॐ जय जगदीश हरे ||
विषय-विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा,
स्वमी पाप हरो देवा |
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
सन्तन की सेवा |
ॐ जय जगदीश हरे ||

Sri Vishnu Bhagwan Ki Aarti Video Mp3 Download

Om Jai Jagdish Hare Aarti with Lyrics Song | ॐ जय जगदीश हरे आरती

108 Names Of Vishnu for a Powerful Thursday