Vishnu Sahasranamam

How to please Lord Vishnu?

By singing Vishnu Sahasranamam on a regular basis, is the best way to please Lord Vishnu. After the worship of Lord Vishnu then you can start reading Vishnu Sahasranamam with the help of our Vishnu Sahasranamam Lyrics in Hindi or download Vishnu Sahasranamam PDF in Hindi.

Vishnu Sahasranamam Lyrics

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé
Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim
Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé
Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha
Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé
Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth
Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé
Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 5
Shree Vaisham Pãyana Uvacha
Shruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha
Yudhishtira Uvacha
Kimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parãyanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã Shubam
Go Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth
Shree Bheeshmã Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam
Sthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha
Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha 10
Anãdhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram
Lokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth
Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm Keerthivardhanam
Lokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam
Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha
Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parãyanam
Pavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha Mangalam
Daivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 15
Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi Yugãgamé
Yasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé
Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya Bhoopathé
Vishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham
Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni Mahãthmanaha
Rushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé
Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso Mahãmunihi
Chchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha
Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki Nandhanaha
Thrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20
Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum Mahéswaram
Anaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-Thamam
Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma Sthothra Mahãmanthrasya
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi
ahtup Ch-Chandaha Sri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano Dévathã Amruthãm Shoothbavo Bãnurithi Beejam Dévakee Nandhan Srashtéthi Sakthihi Uthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo Manthraha Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam Shãrngadhanva Gadhãdhara Ithyasthram Radhãngapãni Rakshobhya Ithi Néthram Thrisãma Sãmaka Sãméthi Kavacham Aanandam Parbrahméthi Yonihi Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha Sri Viswaroopa Ithi Dhyãnam Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé Viniyogaha Dhyãnam Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikãnãm Malãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Néthré Karnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham Surésam Vishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam Lakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna Gamyam Vandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5 Chayayam Parijathasya Héma Simhasano Parihi Aasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha Malankrutham Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye Om Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Évacha Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna Purusheshwaraha Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5 Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha Prabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam Param Eashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha Anuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10 Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha Vasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-Samaha Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha Vedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith Kavihi Lokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15 Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu Atheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho Mahabalaha Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi Anir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi Aniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi 20 Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha Hiranya Nabhas Suthapã Padmanabha Prajapthihi Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-Stiraha Ajo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã Surarihã Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha Nimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi Rutharathee Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã Sameeranaha Sahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-Sahasrapath Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25 Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha Varthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth Sagaraha Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã Pratãpanaha Ruddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi 30 Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parãkramaha Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano Nalaha Kamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho Vrushaha Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha Achyutha Prathitha Pranaha Prãnatho Vasuvanujaha Apãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35 Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vãhanaha Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janéswaraha Anukoola Shathãvartha Padmi Padma Nibhekshanaha Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho Garudadvajaha Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn Samithanjayaha Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara Sahaha Maheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha 40 Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba Parmeshvaraha Karanam Kãranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha Ramo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha Veera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha Vaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava Prathuhu Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45 Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama Vyayam Artho Nartho Mahakosho Mahãbhogo Mahadhanaha Anirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo Mahãmakaha Nakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram Sathãngkadhihi Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth Manoharo Jithakrodho Virabãhur Vithãranaha Swãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik Karmakruth Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50 Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam Avignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha Lakshanaha Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha Aadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu Uththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya Purãthanaha Sharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro Purdakshinaha Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama Vinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham Pathihi Jeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55 Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu Mãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-Ngadhi Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanãha Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60 Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-Rayonijaha Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam Shubaangah Shaantidha Srashtã kudhah Kuvaleshayaha Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha Sreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65 Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha Vichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha Archishmã-Narchita kbho Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha
Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi
Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70
Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha
Mahakramo Mahakarmã Mahãtejã Mahoragaha
Maha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha Havihi
Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayithã Punya Punya Keerti Ranamayaha
Manojavas Theerthagaro Vasurédhã Vasupradhaha
Vasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-Havihi
Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75
Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhãparãjitaha
Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha
Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha
Suvarnavarno Hemaango Varãngash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas Chalaha
Amãni Mãndho Manyo Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha 80
Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-Grajaha
Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapãt
Samãvarto Nivruttãtma Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso Durãrihã
Shubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mahãkarmã Krutakarmã Krutãgamaha
Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85
Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha
Mahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho Mahãnidhihi
k**udha Kundhara Kundha Parjanya Pãvano Nilaha
Amrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha
Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutãpanaha
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha
Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanãshanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahãn
Adhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 90
Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kãmadhaha
Ashrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu Vãhanaha
Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã Damaha
Aparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo Yamaha
Satvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma Pãrayanaha
Abhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha
Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya Savithã Ravi-Lochanaha
Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95
Sanãt Sanãt-Anamah Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha
Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha
Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha
Uttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha
Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayãpahaha
Chathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 100
Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirãngadhaha
Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parãkramaha
Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-Garaha
Urdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava Pranaha
Pramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna Jivanaha
Tatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu Jarãthigaha
Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita Prapitãmahaha
Yogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna Vãhanaha
Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sãdhanaha
Yagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha Evacha
Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna Sãmagãyanaha
Devaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa Nãshanaha
Sanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanãyudhaha
Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi
Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108
(Repeat Three Times)
Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahãtmanaha
Nãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena Prakeertitham
Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi Parikeertayéth
Nãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha
Vedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat
Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmãpnuyath
Kãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt Prajãm
Bhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-Sthagahamãnasaha
Sahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh 5
Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-Mevacha
Achalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam
Nabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa Gunãnvitaha
Rogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha Bhandhãnaãth
Bhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha
Durgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha Purushotamam
Stuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha
Vãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva Parayanaha
Sarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam 10
Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo Pajãyathe
Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi
Nakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã Pathihi
Bhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam Purushottame
Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
Vãsudevasya Veeryena Vidrutãni Mahãtmanaha
Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 15
Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi
Vãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha
Sarvãkamãna Mãchãra Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha
Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha
Jangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam
Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi Karmacha
Vedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam Janãrdhanath
Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20
Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena Keertidam
Padéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha
Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vãpuyayam
Bhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti Parãbhavam
Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti
Arjuna Uvacha
Padma Patra Vishãlãksha Padmanãbha Surottama
Bhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava Janãrdhana
Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi Pãndava
Sohamékena Slokena Stuta Evana Sumshayaha
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi
Vyãsa Uvãcha
Vãsanaadh Vãsudevasya Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe
Sri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25
Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna Visnor Nãma Sahasrakam
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho
Ishwara Uvacha
Shreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme Manoramé
Sahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)
Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi
Brahmo Uvacha
Namo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru Bãhave
Sahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine Namaha
Sahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama Ithi
Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama
Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu Pãsathe
Tesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham 30
Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha Dhushkrutãm
Dharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge Yuge
Artã Vishannã shilãscha Bheethã Koreshu Cha Vyathishu Vartamãnãhã
Samkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu
Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté Swabhãvath
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.

Vishnu Sahasranamam In Hindi

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:
ॐ विश्वं विष्णु: वषट्कारो भूत-भव्य-भवत-प्रभुः ।
भूत-कृत भूत-भृत भावो भूतात्मा भूतभावनः ।। 1 ।।
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः।
अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च ।। 2 ।।
योगो योग-विदां नेता प्रधान-पुरुषेश्वरः ।
नारसिंह-वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ।। 3 ।।
सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु: भूतादि: निधि: अव्ययः ।
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु: ईश्वरः ।। 4 ।।
स्वयंभूः शम्भु: आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।अनादि-निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ।। 5 ।।
अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो-अमरप्रभुः ।
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ।। 6 ।।
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः ।
प्रभूतः त्रिककुब-धाम पवित्रं मंगलं परं ।। 7।।
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ।
हिरण्य-गर्भो भू-गर्भो माधवो मधुसूदनः ।। 8 ।।
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ।
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति: आत्मवान ।। 9 ।।
सुरेशः शरणं शर्म विश्व-रेताः प्रजा-भवः ।अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ।। 10 ।।
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादि: अच्युतः ।
वृषाकपि: अमेयात्मा सर्व-योग-विनिःसृतः ।। 11 ।।
वसु:वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः ।
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ।। 12 ।।
रुद्रो बहु-शिरा बभ्रु: विश्वयोनिः शुचि-श्रवाः ।
अमृतः शाश्वतः स्थाणु: वरारोहो महातपाः ।। 13 ।।
सर्वगः सर्वविद्-भानु:विष्वक-सेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविद-अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः ।। 14 ।।
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृता-कृतः ।चतुरात्मा चतुर्व्यूह:-चतुर्दंष्ट्र:-चतुर्भुजः ।। 15 ।।
भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु: जगदादिजः ।
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ।। 16 ।।
उपेंद्रो वामनः प्रांशु: अमोघः शुचि: ऊर्जितः ।
अतींद्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ।। 17 ।।
वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः।
अति-इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ।। 18 ।।
महाबुद्धि: महा-वीर्यो महा-शक्ति: महा-द्युतिः।
अनिर्देश्य-वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि-धृक ।। 19 ।।
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः ।अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदां-पतिः ।। 20 ।।
मरीचि:दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः ।
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ।। 21 ।।
अमृत्युः सर्व-दृक् सिंहः सन-धाता संधिमान स्थिरः ।
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।। 22 ।।
गुरुःगुरुतमो धामः सत्यः सत्य-पराक्रमः ।
निमिषो-अ-निमिषः स्रग्वी वाचस्पति: उदार-धीः ।। 23 ।।
अग्रणी: ग्रामणीः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः ।
सहस्र-मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात ।। 24 ।।
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सं-प्रमर्दनः ।अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः ।। 25 ।।
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक्-विश्वभुक्-विभुः ।
सत्कर्ता सकृतः साधु: जह्नु:-नारायणो नरः ।। 26 ।।
असंख्येयो-अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्ट-कृत्-शुचिः ।
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ।। 27।।
वृषाही वृषभो विष्णु: वृषपर्वा वृषोदरः ।
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति-सागरः ।। 28 ।।
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः ।
नैक-रूपो बृहद-रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ।। 29 ।।
ओज: तेजो-द्युतिधरः प्रकाश-आत्मा प्रतापनः ।ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र:चंद्रांशु: भास्कर-द्युतिः ।। 30 ।।
अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिंदुः सुरेश्वरः ।
औषधं जगतः सेतुः सत्य-धर्म-पराक्रमः ।। 31 ।।
भूत-भव्य-भवत्-नाथः पवनः पावनो-अनलः ।
कामहा कामकृत-कांतः कामः कामप्रदः प्रभुः ।। 32 ।।
युगादि-कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः ।
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित्-अनंतजित ।। 33 ।।
इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः ।
क्रोधहा क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु: महीधरः ।। 34 ।।
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।
अपाम निधिरधिष्टानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ।। 35 ।।
स्कन्दः स्कन्द-धरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ।
वासुदेवो बृहद भानु: आदिदेवः पुरंदरः ।। 36 ।।
अशोक: तारण: तारः शूरः शौरि: जनेश्वर: ।
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ।। 37 ।।
पद्मनाभो-अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत ।महर्धि-ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः ।। 38 ।।
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ।
सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः ।। 39 ।।
विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु: दामोदरः सहः ।
महीधरो महाभागो वेगवान-अमिताशनः ।। 40 ।।
उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः ।
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।। 41 ।।
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो-ध्रुवः ।
परर्रद्वि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ।। 42 ।।
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो-अनयः ।
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ: धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। 43 ।।
वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ।। 44।।
ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ।
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व-दक्षिणः ।। 45 ।।
विस्तारः स्थावर: स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम ।
अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ।। 46 ।।
अनिर्विण्णः स्थविष्ठो-अभूर्धर्म-यूपो महा-मखः ।
नक्षत्रनेमि: नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ।। 47 ।।
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः ।
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं ।। 48 ।।
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत ।
मनोहरो जित-क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ।। 49 ।।
स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत ।
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ।। 50 ।।
धर्मगुब धर्मकृद धर्मी सदसत्क्षरं-अक्षरं ।
अविज्ञाता सहस्त्रांशु: विधाता कृतलक्षणः ।। 51 ।।
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः ।
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद गुरुः ।। 52 ।।
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।
शरीर भूतभृद्भोक्ता कपींद्रो भूरिदक्षिणः ।। 53 ।।
सोमपो-अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुसत्तमः ।
विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः ।। 54 ।।
जीवो विनयिता-साक्षी मुकुंदो-अमितविक्रमः ।
अम्भोनिधिरनंतात्मा महोदधिशयो-अंतकः ।। 55 ।।
अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ।
आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।। 56 ।।
महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ।
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंगः कृतांतकृत ।। 57 ।।
महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी ।
गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र-गदाधरः ।। 58 ।।
वेधाः स्वांगोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो-अच्युतः ।
वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ।। 59 ।।
भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः ।
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु:-गतिसत्तमः ।। 60 ।।
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ।
दिवि:स्पृक् सर्वदृक व्यासो वाचस्पति:अयोनिजः ।। 61 ।।
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक ।
संन्यासकृत्-छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम ।। 62 ।।
शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ।। 63 ।।
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत्-शिवः ।
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ।। 64 ।।
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान्-लोकत्रयाश्रयः ।। 65 ।।
स्वक्षः स्वंगः शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर: ।
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ।। 66 ।।
उदीर्णः सर्वत:चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः ।
भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ।। 67 ।।
अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः ।
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ।। 68 ।।
कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः ।
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ।। 69 ।।
कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः ।
अनिर्देश्यवपुर्विष्णु: वीरोअनंतो धनंजयः ।। 70 ।।
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।
ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ।। 71 ।।
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः ।
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ।। 72 ।।
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ।
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ।। 73 ।।
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः ।
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।। 74 ।।
सद्गतिः सकृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ।। 75 ।।
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो-अनलः ।
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो-अथापराजितः ।। 76 ।।
विश्वमूर्तिमहार्मूर्ति:दीप्तमूर्ति: अमूर्तिमान ।
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ।। 77 ।।
एको नैकः सवः कः किं यत-तत-पद्मनुत्तमम ।
लोकबंधु: लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ।। 78 ।।
सुवर्णोवर्णो हेमांगो वरांग: चंदनांगदी ।
वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरऽचलश्चलः ।। 79 ।।
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक ।
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ।। 80 ।।
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृंगो गदाग्रजः ।। 81 ।।
चतुर्मूर्ति: चतुर्बाहु:श्चतुर्व्यूह:चतुर्गतिः ।
चतुरात्मा चतुर्भाव:चतुर्वेदविदेकपात ।। 82 ।।
समावर्तो-अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ।
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ।। 83 ।।
शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः ।
इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ।। 84 ।।
उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः ।
अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविज-जयी ।। 85 ।।
सुवर्णबिंदुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः ।
महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधः ।। 86 ।।
कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो-अनिलः ।
अमृतांशो-अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ।। 87 ।।
सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।
न्यग्रोधो औदुंबरो-अश्वत्थ:चाणूरांध्रनिषूदनः ।। 88 ।।
सहस्रार्चिः सप्तजिव्हः सप्तैधाः सप्तवाहनः ।
अमूर्तिरनघो-अचिंत्यो भयकृत्-भयनाशनः ।। 89 ।।
अणु:बृहत कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् ।
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ।। 90 ।।
भारभृत्-कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः ।
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।। 91 ।।
धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः ।
अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः ।। 92 ।।
सत्त्ववान सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः ।
अभिप्रायः प्रियार्हो-अर्हः प्रियकृत-प्रीतिवर्धनः ।। 93 ।।
विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग विभुः ।
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ।। 94 ।।
अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ।
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकधिष्ठानमद्भुतः ।। 95।।
सनात्-सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ।
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक स्वस्तिदक्षिणः ।। 96 ।।
अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः ।
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ।। 97 ।।
अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः ।
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।। 98 ।।
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः ।
वीरहा रक्षणः संतो जीवनः पर्यवस्थितः ।। 99 ।।
अनंतरूपो-अनंतश्री: जितमन्यु: भयापहः ।
चतुरश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ।। 100 ।।
अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिरांगदः ।
जननो जनजन्मादि: भीमो भीमपराक्रमः ।। 101 ।।
आधारनिलयो-धाता पुष्पहासः प्रजागरः ।
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ।। 102 ।।
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः ।
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः ।। 103 ।।
भूर्भवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ।। 104 ।।
यज्ञभृत्-यज्ञकृत्-यज्ञी यज्ञभुक्-यज्ञसाधनः ।
यज्ञान्तकृत-यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।। 105 ।।
आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः ।
देवकीनंदनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ।। 106 ।।
शंखभृन्नंदकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।
रथांगपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ।। 107 ।।
सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।
वनमालि गदी शार्ङ्गी शंखी चक्री च नंदकी ।

Vishnu Sahasranamam by MS Sbbulakshmi

Vishnu Sahasranamam in Hindi pdf Free Download

Download Vishnu Sahasranamam PDF for great benefits, prosperity, and success in your life.

How to chant Vishnu Sahasranamam?

Early in the morning after taking bath, sit in front of Lord Vishnu idol or picture and start chanting Vishnu Sahasranamam. If you want best result in your life then first you should understand the meaning of Vishnu Sahasranamam in Hindi.

What are the benefits of Vishnu Sahasranamam?

Benefit of Vishnu Sahasranama
You can develop your concentration and memory power to a great extent. The vibration which is created by the chanting of Vishnu Sahasranamam is directly working on the chakras of your body. You will have more energy levels in your body post your read Vishnu Sahasranamam Lyrics in Hindi or listen to Vishnu Sahasranamam Mp3 in Hindi.

Benefits of listening to Vishnu Sahasranamam MP3 ?

According to Vedas chanting and listening of Vishnu Sahasranamam mp3is a self awakening of one mind and soul. It is also considered as one of the most powerful ways of Meditation.

Vishnu Sahasranamam in Telugu

108 Name of Lord Vishnu with Meaning in
Vishnu Sahasranamam

ॐ विष्णवे नमः।
Om Vishnave Namah।
ॐ लक्ष्मीपतये नमः।
Om Lakshmipataye Namah।
ॐ कृष्णाय नमः।
Om Krishnaya Namah।
ॐ वैकुण्ठाय नमः।
Om Vaikunthaya Namah।
ॐ गरुडध्वजाय नमः।
Om Garudadhwajaya Namah।
ॐ परब्रह्मणे नमः।
Om Parabrahmane Namah।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
Om Jagannathaya Namah।
ॐ वासुदेवाय नमः।
Om Vasudevaya Namah।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
Om Trivikramaya Namah।
ॐ दैत्यान्तकाय नमः।
Om Daityantakaya Namah।
ॐ मधुरिपवे नमः।
Om Madhuripave Namah।
ॐ तार्क्ष्यवाहनाय नमः।
Om Tarkshyavahanaya Namah।
ॐ सनातनाय नमः।
Om Sanatanaya Namah।
ॐ नारायणाय नमः।
Om Narayanaya Namah।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
Om Padmanabhaya Namah।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
Om Hrishikeshaya Namah।
ॐ सुधाप्रदाय नमः।
Om Sudhapradaya Namah।
ॐ माधवाय नमः।
Om Madhavaya Namah।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
Om Pundarikakshaya Namah।
ॐ स्थितिकर्त्रे नमः।
Om Sthitikarta Namah।
ॐ परात्पराय नमः।
Om Paratparaya Namah।
ॐ वनमालिने नमः।
Om Vanamaline Namah।
ॐ यज्ञरूपाय नमः।
Om Yajnarupaya Namah।
ॐ चक्रपाणये नमः।
Om Chakrapanaye Namah।
ॐ गदाधराय नमः।
Om Gadadharaya Namah।
ॐ उपेन्द्राय नमः।
Om Upendraya Namah।
ॐ केशवाय नमः।
Om Keshavaya Namah।
ॐ हंसाय नमः।
Om Hamsaya Namah।
ॐ समुद्रमथनाय नमः।
Om Samudramathanaya Namah।
ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
ॐ गोविन्दाय नमः।
Om Govindaya Namah।
ॐ ब्रह्मजनकाय नमः।
Om Brahmajanakaya Namah।
ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः।
Om Kaitabhasuramardanaya Namah।
ॐ श्रीधराय नमः।
Om Shridharaya Namah।
ॐ कामजनकाय नमः।
Om Kamajanakaya Namah।
ॐ शेषशायिने नमः।
Om Sheshashayine Namah।
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
Om Chaturbhujaya Namah।
ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः।
Om Panchajanyadharaya Namah।
ॐ श्रीमते नमः।
Om Shrimate Namah।
ॐ शार्ङ्गपाणये नमः।
Om Sharngapanaye Namah।
ॐ जनार्दनाय नमः।
Om Janardanaya Namah।
ॐ पीताम्बरधराय नमः।
Om Pitambaradharaya Namah।
ॐ देवाय नमः।
Om Devaya Namah।
ॐ सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः।
Om Suryachandravilochanaya Namah।
ॐ मत्स्यरूपाय नमः।
Om Matsyarupaya Namah।
ॐ कूर्मतनवे नमः।
Om Kurmatanave Namah।
ॐ क्रोडरूपाय नमः।
Om Krodarupaya Namah।
ॐ नृकेसरिणे नमः।
Om Nrikesarine Namah।
ॐ वामनाय नमः।
Om Vamanaya Namah।
ॐ भार्गवाय नमः।
Om Bhargavaya Namah।
ॐ रामाय नमः।
Om Ramaya Namah।
ॐ बलिने नमः।
Om Baline Namah।
ॐ कल्किने नमः।
Om Kalkine Namah।
ॐ हयाननाय नमः।
Om Hayananaya Namah।
ॐ विश्वम्भराय नमः।
Om Vishwambharaya Namah।
ॐ शिशुमाराय नमः।
Om Shishumaraya Namah।
ॐ श्रीकराय नमः।
Om Shrikaraya Namah।
ॐ कपिलाय नमः।
Om Kapilaya Namah।
ॐ ध्रुवाय नमः।
Om Dhruvaya Namah।
ॐ दत्तत्रेयाय नमः।
Om Dattatreyaya Namah।
ॐ अच्युताय नमः।
Om Achyutaya Namah।
ॐ अनन्ताय नमः।
Om Anantaya Namah।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
Om Mukundaya Namah।
ॐ दधिवामनाय नमः।
Om Dadhivamanaya Namah।
ॐ धन्वन्तरये नमः।
Om Dhanvantaraye Namah।
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
Om Shrinivasaya Namah।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
Om Pradyumnaya Namah।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
Om Purushottamaya Namah।
ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।
Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah।
ॐ मुरारातये नमः।
Om Murarataye Namah।
ॐ अधोक्षजाय नमः।
Om Adhokshajaya Namah।
ॐ ऋषभाय नमः।
Om Rishabhaya Namah।
ॐ मोहिनीरूपधारिणे नमः।
Om Mohinirupadharine Namah।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः।
Om Sankarshanaya Namah।
ॐ पृथवे नमः।
Om Prithave Namah।
ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः।
Om Kshirabdhishayine Namah।
ॐ भूतात्मने नमः।
Om Bhutatmane Namah।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
Om Aniruddhaya Namah।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
Om Bhaktavatsalaya Namah।
ॐ नराय नमः।
Om Naraya Namah।
ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः।
Om Gajendravaradaya Namah।
ॐ त्रिधाम्ने नमः।
Om Tridhamne Namah।
ॐ भूतभावनाय नमः।
Om Bhutabhavanaya Namah।
ॐ श्वेतद्वीपसुवास्तव्याय नमः।
Om Shwetadwipasuvastavyaya Namah।
ॐ सनकादिमुनिध्येयाय नमः।
Om Sankadimunidhyeyaya Namah।
ॐ भगवते नमः।
Om Bhagavate Namah।
ॐ शङ्करप्रियाय नमः।
Om Shankarapriyaya Namah।
ॐ नीलकान्ताय नमः।
Om Nilakantaya Namah।
ॐ धराकान्ताय नमः।
Om Dharakantaya Namah।
ॐ वेदात्मने नमः।
Om Vedatmane Namah।
ॐ बादरायणाय नमः।
Om Badarayanaya Namah।
ॐ भागीरथीजन्मभूमि पादपद्माय नमः।
Om Bhagirathijanmabhumi Padapadmaya Namah।
ॐ सतां प्रभवे नमः।
Om Satam Prabhave Namah।
ॐ स्वभुवे नमः।
Om Swabhuve Namah।
ॐ विभवे नमः।
Om Vibhave Namah।
ॐ घनश्यामाय नमः।
Om Ghanashyamaya Namah।
ॐ जगत्कारणाय नमः।
Om Jagatkaranaya Namah।
ॐ अव्ययाय नमः।
Om Avyayaya Namah।
ॐ बुद्धावताराय नमः।
Om Buddhavataraya Namah।
ॐ शान्तात्मने नमः।
Om Shantatmane Namah।
ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः।
Om Lilamanushavigrahaya Namah।
ॐ दामोदराय नमः।
Om Damodaraya Namah।
ॐ विराड्रूपाय नमः।
Om Viradrupaya Namah।
ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः।
Om Bhutabhavyabhavatprabhave Namah।
ॐ आदिदेवाय नमः।
Om Adidevaya Namah।
ॐ देवदेवाय नमः।
Om Devadevaya Namah।
ॐ प्रह्लादपरिपालकाय नमः।
Om Prahladaparipalakaya Namah।
ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः।
Om Shrimahavishnave Namah।

SRI VISHNU SAHASARANAMA STOTRAM

Sri Vishnu Sahasranamam Stotram | Sanskrit Slokas | Thousand Names of Sri Maha Vishnu